Ved mistanke om vold/overgrep i hjemmet, skal saken meldes til barneverntjenesten, eventuelt også politiet, uten å kontakte foreldrene først. Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 880 kB)

Nivå 0 Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Avklar undring/bekymring

Undring/bekymring

Hva: Med undring/bekymring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål om barns helse, trivsel eller livssituasjon. I denne fasen er det ingen antakelser eller konklusjoner.
Hvordan: Utforsk undringen. Bruk verktøy
Hvem: Alle medarbeidere
Verktøy: Barn og unges signaler på mulig mistrivsel (PDF, 839 kB), Risiko- og beskyttelsesfaktorer (PDF, 690 kB), Sjekkliste oppfølging/henvisning av barn ved Risør helsestasjon (PDF, 657 kB)Sjekklister for spedbarn, førskolebarn, skolebarn, ungdom, foreldre (PDF, 482 kB)    

Konkretiser undring/bekymring

Hva: Konkretiser undringen du har fått gjennom observasjon eller samtaler. Er det spørsmål du ønsker svar på som kan underbygge eller avkrefte undringen?
Hvordan: Fyll ut Uroskjema del A og B. Unngå tolkninger, beskriv konkret hva du har sett og hørt. 
Hvem: Alle medarbeidere
Verktøy:  Uroskjema del A (PDF, 959 kB). Ved behov, se Hefte: Ta opp URO (pdf, 776 kb)

Del undring/bekymring

Hva: Diskuter undringen.
Hvordan: Diskuter undringen med kollegaer. Hvis nødvendig, diskuter saken anonymt med annen hjelpeinstans. Undre deg sammen med foreldre/foresatte/blivende foreldre og eventuelt barnet/ungdommen. Dokumenter observasjoner og annet i barnets/elevens journal, eventuelt i foreldre/foresattes journal.
Hvem: Alle medarbeidere.
Verktøy: Tips til samtale med foresatte (pdf, 358 kb)Tips til samtale med barn (pdf, 473 kb)Uroskjema del B før samtalen (PDF, 869 kB)Uroskjema del C etter samtalen (PDF, 851 kB), ASQ-skjema (helsestasjon)

Avklar undring/bekymring

Hva: Avslutt eller gå videre til nivå 1.
Hvordan: Gå gjennom resultat av Uro-samtalen, observasjoner og funn. Er det grunn til å gå videre? Hvis nei, følg ordinært svangerskaps-, helsestasjon- eller skolehelsetjenesteprogram. Dokumenter i barnets og eventuelt foreldre/foresatte/blivende foreldres journal. Hvis ja, gå videre til nivå 1
Hvem: Alle medarbeidere.
Verktøy: Uroskjema del C (PDF, 505 kB). Dokumentasjon i journal.