Ved mistanke om vold/overgrep i hjemmet, skal saken meldes til barneverntjenesten, eventuelt også politiet, uten å kontakte foreldrene først. Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 880 kB)

Nivå 1 Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Intern innsats

Møte med foreldre/foresatte/barnet

Hva: Hva handler dette om? Hva gjør oss bekymret? Gjennomgang av observasjoner og informasjon.
Hvordan: Møte med foreldre/foresatte/blivende foreldre evt. barn/ungdom. Definere problemstilling. Hva kan være mulige årsaker?  Evt. forslag til tiltak.
Hvem: Ansatte i jordmortjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste
Verktøy: Journal. Bruk aktuelle verktøy fra nivå 0. Audit (rusbruk). EPDS

Beskriv mål og tiltak

Hva: Avklar med foreldre/foresatte/blivende foreldre evt. barn/ungdom om innsats og tiltak videre. 
Hvordan: Skap felles virkelighetsforståelse ved å drøfte grunnlagsinformasjon og planlegge tiltak. Hvis behov for andre instanser, innhent samtykke.
Hvem: Foreldre/foresatte/blivende foreldre, evt. barn/ungdom, sammen med ansatt i jordmortjeneste, helsestasjon- eller skolehelsetjeneste.
Verktøy:  Journal. BTI stafettlogg i CGM Helsestasjon. Tips til samtale med foresatte (PDF, 358 kB), Tips til samtale med barn (PDF, 473 kB), Samtykke til å gi og innhente informasjon (docx, 33 kb). Hjelpetilbud til barn og unge i Risør kommune (PDF, 731 kB), BTI-møtemal (PDF, 432 kB)

Gjennomfør tiltak

Hva: Iverksett tiltak fra jordmortjeneste, helsestasjon/skolehelsetjeneste og familien. Andre tjenester kan kontaktes for råd,  veiledning, vurdering av tiltak.
Hvordan: Tiltak gjennomføres i tråd med hva som er avklart med foreldre/foresatte/blivende foreldre evt. barn/ungdom.
Hvem: Foreldre/foresatte/blivende foreldre, evt. barn/ungdom, sammen med ansatte i jordmortjeneste-, helsestasjon- eller skolehelsetjeneste.
Verktøy: Journal. BTI stafettlogg i CGM Helsestasjon.

Evaluer tiltak

Hva: Evaluer igangsatte og gjennomførte interne tiltak og vurder/grunngi bruk/behov for mer bistand  i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester utenfor jordmor-, helsestasjon- eller skolehelsetjenesten, eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.
Hvordan: Har planlagte tiltak blitt gjennomført, og har tiltaket hatt ønsket effekt? Skal tiltaket fortsette, eller er det behov for andre tiltak?
Hvem: Aktuelle fagpersoner i jordmor-, helsestasjon/skolehelsetjeneste sammen med foreldre/foresatte/blivende foreldre , evt. barn/ungdom.
Verktøy: Journal. BTI stafettlogg i CGM Helsestasjon.

Avklar om innsatsen skal endres, videreføres eller avsluttes

Hva: Er det grunn til å gå videre? 
Hvordan:  Dersom saken skal fortsette, besluttes det om den skal fortsette på nivå 1 med tiltak i jordmortjeneste-, helsestasjons- eller skolehelsetjeneste, eller om den skal videre til nivå 2 med samarbeid med andre instanser/tjenester. Dette skjer når bekymring er tilstede, tverrfaglig innsats ønskes og innsatsen rundt barnet/familien trenger koordinering. Ved overgang til nivå 2, avklar hvem som skal være stafettholder (fortrinnsvis på allarenaen). Stafettholder oppretter eller viderefører stafettlogg. Handlingsveileder for den tjenesten som har stafettholderansvar følges. Vurder hvilke opplysninger som skal overføres til tjenesten med stafettholderansvar.
Hvem: Aktuelle fagpersoner i jordmor-, helsestasjon- eller skolehelsetjeneste i samarbeid med foreldre/foresatte/blivende foreldre , evt. barn/ungdom.
Verktøy: Hjelpetilbud til barn og unge i Risør kommune (PDF, 731 kB). Samtykke til å gi og innhente informasjon (docx, 33 kb). Journal. BTI stafettlogg i CGM Helsestasjon.