Ved mistanke om vold/overgrep i hjemmet, skal saken meldes til barneverntjenesten, eventuelt også politiet, uten å kontakte foreldrene først. Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 880 kB)

Nivå 2 Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Enkelt samarbeid mellom to eller flere tjenester

Etabler kontakt med annen tjeneste

Hva: Etabler kontakt med eller henvis til aktuell instans som fastlege, 2. linjetjenesten (f.eks. hørselssentral, øyelege, sped- og småbarnsteam/ABUP, svangerskapspoliklinikken, barnepoliklinikken), barnehage, skole, PPT, ressursteam, psykisk helse, NAV. Vurder bekymringsmelding til barnevernet. BTI stafettlogg opprettes av allarenaen.
Hvordan: Nødvendig informasjon for melding eller henvisning hentes inn, og foresatte holdes informert. Informert samtykke.
Hvem: Den som har henvisningsmyndighet til aktuell instans i jordmor-, helsestasjon/skolehelsetjeneste eller fastlege.
Verktøy: BTI Stafettlogg.  Henvisning til PPTBekymringsmelding til barneverntjenesten, Veiledning fra Spe- og småbarnsteam (skjema  i Winmed). BTI stafettlogg

Planlegg gjennomføring og evaluering av tiltak

Hva:  Aktuell annen instans følger egne prosedyrer og planlegger og gir informasjon om evt. tiltak til foreldre og andre involverte tjenester.
Hvordan: Involverte tjenester følger egne prosedyrer for undersøkelse, gjennomføring og oppfølging av tiltak. Vurder behov for samarbeidsmøte.
Hvem: Stafettholder koordinerer aktuelle tjenester i samarbeid med foresatte/barnet/ungdommen.
Verktøy: BTI stafettloggBTI møtemal (PDF, 432 kB)

Gjennomfør tiltak

Hva: Jordmortjeneste, helsestasjons- og skolehelsetjeneste har ansvar for at tiltak i vår tjeneste blir gjennomført.
Hvordan:  Jordmortjeneste, helsestasjons- eller skolehelsetjeneste følger avtaler som er blitt gjort i direkte kontakt med den aktuelle instans/tjeneste.
Hvem: Som planlagt i forrige trinn.
VerktøyBTI stafettlogg

Evaluer tiltak

Hva: Igangsatte tiltak evalueres.
Hvordan: Samarbeidsmøter mellom involverte tjenester og foreldre/foresatte og evt. barn/ungdom.
Hvem: Involverte tjenester koordinert av stafettholder i samarbeid med de foresatte/barnet/ungdommen.
Verktøy: BTI stafettlogg. BTI møtemal (PDF, 432 kB). Vurder gjentatt bruk av aktuelt kartleggingsverktøy.

Avklar om innsatsen skal endres, videreføres eller avsluttes

Hva: Vurder om saken skal videreføres på nivå 2, eller flyttes til nivå 1 eller nivå 3. Ved avslutning av saken, dokumenter hvorfor saken avsluttes.
Hvordan: I evalueringsmøtet avgjøres sakens videre gang.
Hvem:  Som i forrige trinn.
Verktøy: BTI stafettloggBTI møtemal (PDF, 432 kB)