Ved mistanke om vold/overgrep i hjemmet, skal saken meldes til barneverntjenesten, eventuelt også politiet, uten å kontakte foreldrene først. Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 880 kB)

Nivå 3 Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Samarbeid mellom flere tjenester

Etabler kontakt mellom relevante tjenester

Hva: Behov for tverrfaglig vurdering/støtte/hjelp i en sak.
Hvordan: Stafettholder inviterer til tverrfaglig møte etter avtale med foresatte/barnet/ungdommen.
Hvem: Stafettholder, barnet/ungdommen/foresatte, andre instanser/tjenester.
Verktøy: BTI stafettlogg. Vurder Individuell plan (IP).

Tverrfaglig møte

Hva: Planlegg tiltak, vurder behov for IP (Individuell Plan) og vurder evt. andre aktører.
Hvordan: Drøfting av grunnlagsinfo, planlegge tiltak, avtale nytt møte.
Hvem: Stafettholder, barnet/ungdommen/foresatte, andre instanser/tjenester.
Verktøy: BTI møtemal. BTI Stafettlogg. Individuell plan.

Koordiner og gjennomfør tiltak

Hva: Gjennomfør tiltak 
Hvordan: I henhold til definerte tiltak
Hvem: Stafettholder i samarbeid med ansvarlige for det enkelte tiltak
Verktøy: Rutine/prosedyrer på eget tjenestested. BTI stafettlogg

Evaluer tiltak

Hva: Igangsatte tiltak evalueres
Hvordan: Samarbeidsmøter mellom involverte instanser/tjenester og foresatte
Hvem: Deltagere i tverrfaglig møte i den aktuelle saken inkludert foresatte/eventuelt barnet/ungdommen
Verktøy: BTI stafettlogg

Avklar om innsatsen skal endres, videreføres eller avsluttes

Hva: Vurder om saken skal videreføres på nivå 3, eller flyttes til nivå 2 eller nivå 1. Ved avslutning av saken, dokumenter hvorfor saken avsluttes.
Hvordan: I evalueringsmøtet avgjøres sakens videre gang.
Hvem: Deltagere i tverrfaglig møte i den aktuelle saken.
Verktøy: BTI stafettlogg (pdf, 552 kb). BTI møtemal.