Ved mistanke om vold/overgrep i hjemmet, skal saken meldes til barneverntjenesten, eventuelt også politiet, uten å kontakte foreldrene først. Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 880 kB)

Nivå 1 NAV

Intern innsats

Møte med foreldre/foresatte/den unge

Hva:  Undringen/bekymringen rundt barna tas opp i samtale med de foresatte med foreldreomsorg
Hvordan: Åpne spørsmål rundt det aktuelle temaet. Få en oversikt. Spør om andre instanser allerede er inne!
Hvem:  Ansvarlig veileder, bruker
Verktøy: Samtykkeskjema, (PDF, 863 kB) URO-skjema (PDF, 505 kB) 

Beskriv målet og innsatsen

Hva: Samarbeid med foresatte rundt bekymringen. Skape relasjon og trygghet
Hvordan: Råd og veiledning i samtale rundt økonomi, helse og aktivitet. Viktig å løfte frem spørsmål rundt familiesituasjon, egen situasjon
Hvem: Ansvarlig veileder, bruker
Verktøy: Samtalereferat, BTI stafettlogg

Gjennomfør innsatsen

Hva: Iverksette interne tiltak ut i fra hvor utfordringene ligger (økonomi, psykisk helse, fysisk helse)
Hvordan: Tiltakene gjennomføres i tråd med hva som er avtalt. Vurdere om vi må henvise til andre instanser (fastlege, psykisk helse, helsestasjon) eller samarbeidspartnere internt i Nav
Hvem: Ansvarlig veileder, bruker
Verktøy: Samtalereferat, Kartleggingsskjema for barnefamilier ift. Økonomi, Kartlegging og enkel økonomisk rådgivning nivå 1, henvise til gjeldsrådgiver, Egenvurderingsskjema, BTI stafettlogg

Evaluer innsatsen

Hva: Er det fremgang? Gjennomføres avtalte tiltak? Har tiltakene effekten vi ønsker? Har bruker ressurser til å klare det selv eller bør andre instanser kobles på?
Hvordan: I samtale med bruker hvordan gjennomføring av tiltakene går. Løftes deretter opp på teammøte
Hvem: Ansvarlig veileder, bruker
Verktøy: BTI stafettlogg

Avklar om innsatsen skal endres, videreføres eller avsluttes

Hva: Har de interne tiltakene fungert eller er det grunn til å gå videre? Dersom saken skal fortsette, besluttes  det om den skal fortsette med interne tiltak i NAV eller om det skal kobles på flere  instanser for et mer tverrfaglig samarbeid rundt brukeren/familien
Hvordan: Evaluering av interne tiltak. Ved overgang til nivå 2 – opprett kontakt med aktuelle instanser
Hvem: Ansvarlig veileder i dialog med teamleder og/eller Nav leder, bruker
Verktøy: BTI stafettlogg