Ved mistanke om vold/overgrep i hjemmet, skal saken meldes til barneverntjenesten, eventuelt også politiet, uten å kontakte foreldrene først. Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 880 kB)

Nivå 2 NAV

Enkelt samarbeid mellom to eller flere tjenester

Etabler kontakt med annen tjeneste

Hva: NAV innhenter samtykke til å etablere digital stafettlogg og sender henvisning til aktuell instans
Hvordan: NAV samler nødvendig informasjon og henvisning  til aktuell instans. De foresatte holdes informert
Hvem: Den ansvarlige veileder , eventuelt i samarbeid med teamleder/ Nav leder
Verktøy: Samtykke og BTI stafettlogg, Dialogmelding fastlegen, bekymringsmelding til barnevernet
AKTUELLE INSTANSER:   psykisk helse – helsestasjon – ARA – DPS – fastlegen –barnevernet  

Planlegg gjennomføring og evaluering av tiltak

Hva: Skape dialog og felles tiltak for bruker/familie
Hvordan: Involvert tjeneste følger egne prosedyrer for undersøkelse, gjennomføring og oppfølging av tiltak
Hvem: Den ansvarlige veileder sammen med saksbehandler fra annen tjeneste og bruker
Verktøy: Journalnotat på fagsystemet, BTI stafettlogg

Gjennomfør tiltak

Hva: NAV har ansvar for tiltak rettet mot  økonomi/arbeid/oppfølging. Delta på fellesmøter med bruker/foresatte
Hvordan: NAV følger opp avtale som er blitt gjort i direkte kontakt med den andre aktuelle tjenesten
Hvem: Ansvarlig veileder, bruker
Verktøy: Journalnotat på fagsystemet, BTI stafettlogg

Evaluer tiltak

Hva: Igangsatte tiltak evalueres
Hvordan:  Samarbeidsmøte med NAV, aktuell instans og bruker/foresatte. Før samarbeidsmøtet kan Nav og involvert instans ha dialog uten bruker/foresatte
Hvem:  Ansvarlig veileder, teamleder kan bistå, representant fra aktuell instans og bruker/foresatte
Verktøy: BTI stafettlogg

Avklar om innsatsen skal endres, videreføres eller avsluttes

Hva: Vurdere om saken skal videreføres på nivå 2, løftes videre til nivå 3 eller flyttes til nivå 1. Dokumenter grunn
Hvordan: I møtet hvor tiltak evalueres vurderes det om man skal avslutte saken eller fortsette med tiltak på samme eller annet nivå
Hvem: Ansvarlig veileder/teamleder, bruker
Verktøy: BTI stafettlogg