Ved mistanke om vold/overgrep i hjemmet, skal saken meldes til barneverntjenesten, eventuelt også politiet, uten å kontakte foreldrene først. Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 880 kB)

Nivå 3 NAV

Samarbeid mellom flere tjenester

Etabler kontakt mellom relevante tjenester

Hva: Ved behov for mer komplekse samarbeid hvor flere tjenester er inne samtidig. NAV vil ikke ha hovedansvar, men er aktuell som tjeneste for å formidle relevant informasjon i en sak når det gjelder økonomi/ ulike økonomiske ytelser / ulike tiltaksordninger. Samt oppfølging av foresatte
Hvordan: Bistå det tverrfaglige teamet og foresatte
Hvem: Den ansvarlige veileder/teamleder/ gjeldsrådgiver, bruker
Verktøy: Samtykke og BTI stafettlogg /Individuell plan (rutine og mal finnes i QM+)

Tverrfaglig møte

Hva: Planlegge tiltak, vurdere behov for individuell plan, samt vurdere evt. andre aktuelle aktører
Hvordan: Drøfting av grunnlagsinformasjon, planlegge tiltak, avtale nytt møte
Hvem: stafettholder, ungdom/foresatte, ansvarlig veileder, andre aktører, bruker
Verktøy: BTI stafettlogg/Individuell plan (QM+), økonomistyring, tiltaksoversikt

Koordiner og gjennomfør tiltak

Hva: Gjennomfør tiltak
Hvordan: I henhold til plan for tiltak/BTI stafettlogg
Hvem: Ansvarlige for det enkelte tiltak, bruker
Verktøy: BTI stafettlogg, Samtalereferat/møtelogg fagsystem (Velferd/modia)

Evaluer tiltak

Hva: Igangsatte tiltak evalueres
Hvordan: Samarbeidsmøter mellom involverte tjenester og foresatte
Hvem: Ansvarlig veileder/teamleder sammen med de andre involverte tjenestene, samt foresatte
Verktøy: BTI stafettlogg, Samtalereferat/Møtelogg fagsystem (Velferd/modia)

Avklar om innsatsen skal endres, videreføres eller avsluttes

Hva: Ved avslutning av saken dokumenter hvorfor. Vurder om saken skal videreføres på nivå 3, eller flyttes til nivå 1 eller nivå 2
Hvordan: I møtet hvor tiltak evalueres vurderes det om man skal avslutte saken eller fortsette med tiltak på samme eller annet nivå
Hvem: Ansvarlig veileder/teamleder sammen med de andre involverte tjenestene, samt foresatte
Verktøy: BTI stafettlogg, Aktuelt fagsystem (Velferd/modia)