Om BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) i Risør

Risør kommune er i ferd med å ta i bruk BTI-modellen i arbeidet med barn og unge det knyttes bekymringer til.

Plan for implementering av BTI i Risør kommune (PDF, 2 MB)

BTI-modellen skal sikre god informasjonsflyt, brukermedvirkning, dokumentasjon og samordning av tjenester. Viktige ledd i dette er en samlet oversikt over hjelpetilbud til barn og unge,  BTI-handlingsveiledere og verktøy og BTI kompetanseutviklingsprogram.

Mål

Hovedmål: Kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten brudd i oppfølgingen.

Målgruppen er gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til.

Delmål:

 • å prøve ut og bidra med kunnskap for å utvikle og tilpasse BTI-modellen
 • å kartlegge lokale styrker og svakheter knyttet til tidlig innsats overfor målgruppen og tjenestenes evne til å fange opp målgruppen
 • å utvikle god informasjon om alle lokale tiltak, tjenester og samarbeidsarenaer, som er relevante inn i samarbeidet
 • å utvikle innsatsen i tråd med kjent kunnskap, som bidrar til å oppfylle målene
 • å vurdere og styrke formelle strukturer, rutiner og arenaer for tverrfaglig samarbeid

Tjenestene skal utvikle og styrke evnen til:

 • å fange opp barn, unge, foreldre/familier som trenger ekstra bistand
 • å gi god informasjon om tiltak, tjenester og samarbeidsarenaer i kommunen, som er relevante for brukerne
 • å vite hva egen og andre tjenester kan bidra med, som kan være relevant for å gi god hjelp
 • å ha en samlet plan for kompetanseutvikling lokalt, som bidrar til bedre oppfølging av målgruppen

Organisering av BTI-arbeidet

I 2022 er BTI-arbeidet ikke lenger organisert som prosjekt, men integrert i kommunens fortløpende utviklingsarbeid. 

Systemsaker og individsaker som stopper opp behandles av Koordinerende Enhet (KE). Mer overordnede beslutninger tas i Kommunedirektørens Ledergruppe (KL)

I 2022 er det opprettet 2 operative undergrupper som forbereder saker til KE:

KE Nivå 0-2: Forebygging og tidlig innsats/enkelt samarbeid

 • BTI koordinator Malin Paust (leder)
 • Systemkoordinator Elin Evensen
 • Helse v/Solveig Løkke Kvinnesland
 • Barnehage v/Janne Broms
 • Skole/sfo v/Gro Hellerdal/Trine Lise Bergum
 • PPT v/Hanne Grunnsvoll Torjussen
 • Barneverntjenesten v/Wayni Bergan
 • Frivilligkoordinator Knut Jost Arntzen

KE Nivå 3: Komplekst samarbeid – Individuell Plan​

 • Systemkoordinator Elin Evensen ​(leder)
 • BTI koordinator Malin Paust​
 • Bjørn Haugersveen (leder KE)​
 • Kommunepsykolog Eric Nonseid​
 • Helse v/Inger Urfjell Asdal​
 • Habilitering v/Anne Marie Magnussen​
 • Psykisk helse v/Kristine Aas​
 • Hjemmetjenesten v/Ingeborg Hemminghytt Morka​
 • NAV v/Ingunn Flåtlien​
 • Barneverntjenesten v/Siv Langerød-Erichsen​

Det er utnevnt BTI nøkkelpersoner for helsestasjon, barnehagene og skolene og det er tverrfaglige samlinger for videreutvikling og kompetanseheving på tvers av enhetene.

Plan for 2022

 • Tydeliggjøre rollen som stafettholder og andre typer koordinatoransvar (fortsette arbeidet)
 • Videre implementering av digital BTI stafettlogg i takt med økt brukervennlighet av DIPS Samspill 
 • Utnytte digitale ressurser i Kompetansehevingsportal for kurs og repetisjon/øving
 • Vurdere Hjelpetilbud opp imot Innsatstrappa og Oppvekstreformen
 • Vurdere Samarbeidsarenaer i BTI-arbeidet
 • Utnytte regionalt nettverk gjennom den nye satsingen Helhetlig oppfølging av utsatte barn og unge
 • Se Oppvekstreformen i sammenheng med BTI-arbeidet og utarbeide Oppvekstplan

Samarbeidspartnere i prosjektperioden

Risør kommune har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet siden 2014 for å tilpasse BTI-modellen lokale forhold og behov. Samarbeid med kompetansesentrene KoRus Sør, RVTS og RBUP, "Samarbeid Sør", ble innledet i 2016 med formål å utarbeide en samordnet kompetansehevingsplan. Kick off for BTI-modellen og BTI kompetansehevingsprogram i Risør kommune var i oktober 2017.

Høsten 2017 ble BTI valgt ut som ett av fire hovedsatsingsområder i folkehelseprogrammet i Agder, og samarbeid med andre kommuner i regionen ble etablert gjennom prosjektsatsingen BTI Agder.

Gjennomført 2021

 • Tydeliggjøre rollen som stafettholder og andre typer koordinatoransvar i lovverket
 • Gjennomføre og følge opp underveisundersøkelse blant ansatte (Arbeidspakke 1B-Ansatt) i samarbeid med KoRus Sør og PwC
 • Digital BTI stafettlogg til barn/elever med behov for tiltak ifm overgang helse-barnehage/barnehage-skole eller barneskole-ungdomsskole  
 • Utnytte digitale ressurser i Kompetansehevingsportal for repetisjon av faste aktiviteter og kurs etter behov
 • Videre spredning/erfaringsutveksling i Østre Agder og gjennom nettverket i BTI Agder (2021 siste tilskuddsår)
 • Evaluere arbeidet gjennom BTI Agder prosjektet: 1B-Ansatt og 1C-Individ våren 2021. Sluttrapport høsten 2021

Gjennomført 2020

 • Kontinuerlig arbeid med å implementere og videreutvikle BTI handlingsveileder og tilhørende verktøy
 • Digital BTI stafettlogg anskaffet og tatt i bruk i et fåtall saker høsten 2020. Nøkkelpersoner i allarenaene har fått opplæring
 • Kompetansehevingsprogram med repetisjon av faste aktiviteter noe utsatt på grunn av koronasituasjonen. Nye digitale ressurser lagt til i BTI kompetanseportal
 • Videre spredning/erfaringsutveksling i Østre Agder og gjennom nettverket i BTI Agder
 • Evaluering av arbeidet gjennom BTI Agder prosjektet. Arbeidspakke 1A-system gjennomført våren 2020
 • Se Nyhetsbrev BTI Risør januar 2021 (PDF, 797 kB)

Gjennomført i 2019

 • BTI handlingsveileder er tatt i bruk i Helse og under utprøving i NAV 
 • BTI stafettlogg har vært under utprøving - arbeid med å forberede anskaffelse av digital stafettlogg 
 • Kompetansehevingsprogram i henhold til plan
 • Spredning/erfaringsutveksling
 • Avtale om evaluering av arbeidet gjennom BTI Agder prosjektet inngått og arbeidet så vidt påbegynt

Gjennomført i 2018

 • BTI handlingsveileder er utarbeidet for NAV og tilnærmet ferdigstilt i Helse
 • Kompetansehevingstiltak: Lederutviklingsprogram (RVTS), Traumebevisst praksis (RVTS), Uro-metoden (RBUP)
 • Risørs medvirkning i BTI Agder: Etablere nettverk og struktur for erfaringsutveksling, forberede evalueringsprosjekt, få på plass prosjektleder, bidra i delprosjekt digital BTI stafettlogg

Gjennomført i 2017

 • BTI kompetanseplan er utarbeidet
 • BTI handlingsveileder er tatt i bruk i utvalgte barnehager
 • BTI handlingsveileder er utarbeidet for skole
 • Kompetansehevingsprogram 2017-2019 (kick off 19. og 20. oktober) iverksatt og egen nettportal lansert
 • Søknad om deltakelse i nasjonalt program for folkehelsearbeid i kommunene utarbeidet. Først som egen søknad for Risør kommune med formål å styrke BTI-samarbeid i Østre Agder. Utvidet til prosjekt med deltakelse fra alle interesserte kommuner i Agder etter bestilling fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommune (programfylke) og med Risør og Lister som ledende aktører. Prosjektet har fått navnet BTI Agder.