Om BTI Risør

Risør kommune er i ferd med å ta i bruk BTI-modellen i arbeidet med barn og unge det knyttes bekymringer til. BTI-modellen skal sikre god informasjonsflyt, brukermedvirkning, dokumentasjon og samordning av tjenester. Viktige ledd i dette er en samlet oversikt over hjelpetilbud til barn og unge,  BTI-handlingsveiledere og verktøy og BTI kompetanseutviklingsprogram.

Samarbeidspartnere

Risør kommune har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet siden 2014 for å tilpasse BTI-modellen lokale forhold og behov. Samarbeid med kompetansesentrene KoRus Sør, RVTS og RBUP, "Samarbeid Sør", ble innledet i 2016 med formål å utarbeide en samordnet kompetansehevingsplan. Kick off for BTI-modellen og BTI kompetansehevingsprogram i Risør kommune var i oktober 2017.

Høsten 2017 ble BTI valgt ut som ett av fire hovedsatsingsområder i folkehelseprogrammet i Agder, og samarbeid med andre kommuner i regionen ble etablert gjennom prosjektetsatsingen BTI Agder.

Mål

Hovedmål: Kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten brudd i oppfølgingen.

Målgruppen er gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til.

Delmål:

 • å prøve ut og bidra med kunnskap for å utvikle og tilpasse BTI-modellen
 • å kartlegge lokale styrker og svakheter knyttet til tidlig innsats overfor målgruppen og tjenestenes evne til å fange opp målgruppen
 • å utvikle god informasjon om alle lokale tiltak, tjenester og samarbeidsarenaer, som er relevante inn i samarbeidet
 • å utvikle innsatsen i tråd med kjent kunnskap, som bidrar til å oppfylle målene
 • å vurdere og styrke formelle strukturer, rutiner og arenaer for tverrfaglig samarbeid

Tjenestene skal utvikle og styrke evnen til:

 • å fange opp barn, unge, foreldre/familier som trenger ekstra bistand
 • å gi god informasjon om tiltak, tjenester og samarbeidsarenaer i kommunen, som er relevante for brukerne
 • å vite hva egen og andre tjenester kan bidra med, som kan være relevant for å gi god hjelp
 • å ha en samlet plan for kompetanseutvikling lokalt, som bidrar til bedre oppfølging av målgruppen

  Prosjektorganisering

  Styringsgruppe: Koordinerende Enhet

  Prosjektgruppe:

  • Malin Paust (leder, rådgiver i Rådmannens stab)
  • Elin Evensen (ungdomskontakt og SLT-koordinator)
  • Ingveig Urfjell (enhetsleder Fargeskrinet barnehage)
  • Janne Broms (barnehagefaglig rådgiver)
  • Carl Anton Jonassen (inspektør Risør ungdomsskole)/Anne Drage (rektor Risør ungdomsskole)
  • Tore Sæthermoen (skolefaglig rådgiver)
  • Hilde Austenå Nilsen (IP-koordinator og konsulent/saksbehandler i enhet Linken arbeids- og aktivitetssenter)
  • Inger Urfjell Asdal (jordmor og avdelingsleder på helsestasjonen)
  • Solveig Løkke Kvinnesland (fagansvarlig helsesykepleier)

  Plan for 2020

  • Videreutvikling av BTI handlingsveileder og tilhørende verktøy
  • Videre opplæring og bruk av BTI stafettlogg -  anskaffelse og utprøving av digital stafettlogg
  • Kompetansehevingsprogram med repetisjon av faste aktiviteter og nye tiltak i henhold til behov
  • Videre spredning/erfaringsutveksling
  • Evaluering av arbeidet gjennom BTI Agder prosjektet

  Gjennomført i 2019

  • BTI handlingsveileder er tatt i bruk i Helse og under utprøving i NAV 
  • BTI stafettlogg har vært under utprøving - arbeid med å forberede anskaffelse av digital stafettlogg 
  • Kompetansehevingsprogram i henhold til plan
  • Spredning/erfaringsutveksling
  • Avtale om evaluering av arbeidet gjennom BTI Agder prosjektet inngått og arbeidet så vidt påbegynt

  Gjennomført i 2018

  • BTI handlingsveileder er utarbeidet for NAV og tilnærmet ferdigstilt i Helse
  • Kompetansehevingstiltak: Lederutviklingsprogram (RVTS), Traumebevisst praksis (RVTS), Uro-metoden (RBUP)
  • Risørs medvirkning i BTI Agder: Etablere nettverk og struktur for erfaringsutveksling, forberede evalueringsprosjekt, få på plass prosjektleder, bidra i delprosjekt digital BTI stafettlogg

  Gjennomført i 2017

  • BTI kompetanseplan er utarbeidet
  • BTI handlingsveileder er tatt i bruk i utvalgte barnehager
  • BTI handlingsveileder er utarbeidet for skole
  • Kompetansehevingsprogram 2017-2019 (kick off 19. og 20. oktober) iverksatt og egen nettportal lansert
  • Søknad om deltakelse i nasjonalt program for folkehelsearbeid i kommunene utarbeidet. Først som egen søknad for Risør kommune med formål å styrke BTI-samarbeid i Østre Agder. Utvidet til prosjekt med deltakelse fra alle interesserte kommuner i Agder etter bestilling fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommune (programfylke) og med Risør og Lister som ledende aktører. Prosjektet har fått navnet BTI Agder.