Om BTI Risør

Risør kommune er i ferd med å ta i bruk BTI-modellen i arbeidet med barn og unge det knyttes bekymringer til.

Plan for implementering av BTI i Risør kommune (PDF, 2 MB)

BTI-modellen skal sikre god informasjonsflyt, brukermedvirkning, dokumentasjon og samordning av tjenester. Viktige ledd i dette er en samlet oversikt over hjelpetilbud til barn og unge,  BTI-handlingsveiledere og verktøy og BTI kompetanseutviklingsprogram.

Mål

Hovedmål: Kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten brudd i oppfølgingen.

Målgruppen er gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til.

Delmål:

 • å prøve ut og bidra med kunnskap for å utvikle og tilpasse BTI-modellen
 • å kartlegge lokale styrker og svakheter knyttet til tidlig innsats overfor målgruppen og tjenestenes evne til å fange opp målgruppen
 • å utvikle god informasjon om alle lokale tiltak, tjenester og samarbeidsarenaer, som er relevante inn i samarbeidet
 • å utvikle innsatsen i tråd med kjent kunnskap, som bidrar til å oppfylle målene
 • å vurdere og styrke formelle strukturer, rutiner og arenaer for tverrfaglig samarbeid

Tjenestene skal utvikle og styrke evnen til:

 • å fange opp barn, unge, foreldre/familier som trenger ekstra bistand
 • å gi god informasjon om tiltak, tjenester og samarbeidsarenaer i kommunen, som er relevante for brukerne
 • å vite hva egen og andre tjenester kan bidra med, som kan være relevant for å gi god hjelp
 • å ha en samlet plan for kompetanseutvikling lokalt, som bidrar til bedre oppfølging av målgruppen

Prosjektorganisering

Styringsgruppe: Koordinerende Enhet

Framdriftsgruppe: Prosjektgruppas medlemmer + leder av KE Bjørn Haugersveen og kommunalsjef skole og barnehage Beate Aas (PA)

Prosjektgruppe:

 • Malin Paust (PL, rådgiver i kommunedirektørens stab)
 • Elin Evensen (ungdomskontakt og SLT-koordinator)
 • Janne Broms (barnehagefaglig rådgiver)
 • Tore Sæthermoen (skolefaglig rådgiver)

Implementeringsgruppe for helsestasjon, barnehagene og skolene er etablert og det er tverrfaglige samlinger for videreutvikling og kompetanseheving.

Plan for 2021

 • Tydeliggjøre rollen som stafettholder og andre typer koordinatoransvar i lovverket
 • Gjennomføre og følge opp underveisundersøkelse blant ansatte (Arbeidspakke 1B-Ansatt) i samarbeid med KoRus Sør og PwC
 • Digital BTI stafettlogg til barn/elever med behov for tiltak ifm overgang helse-barnehage/barnehage-skole eller barneskole-ungdomsskole  
 • Utnytte digitale ressurser i Kompetansehevingsportal for repetisjon av faste aktiviteter og kurs etter behov
 • Videre spredning/erfaringsutveksling i Østre Agder og gjennom nettverket i BTI Agder (2021 siste tilskuddsår)
 • Evaluere arbeidet gjennom BTI Agder prosjektet: 1B-Ansatt og 1C-Individ våren 2021. Sluttrapport høsten 2021

Samarbeidspartnere

Risør kommune har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet siden 2014 for å tilpasse BTI-modellen lokale forhold og behov. Samarbeid med kompetansesentrene KoRus Sør, RVTS og RBUP, "Samarbeid Sør", ble innledet i 2016 med formål å utarbeide en samordnet kompetansehevingsplan. Kick off for BTI-modellen og BTI kompetansehevingsprogram i Risør kommune var i oktober 2017.

Høsten 2017 ble BTI valgt ut som ett av fire hovedsatsingsområder i folkehelseprogrammet i Agder, og samarbeid med andre kommuner i regionen ble etablert gjennom prosjektsatsingen BTI Agder.

Gjennomført 2020

 • Kontinuerlig arbeid med å implementere og videreutvikle BTI handlingsveileder og tilhørende verktøy
 • Digital BTI stafettlogg anskaffet og tatt i bruk i et fåtall saker høsten 2020. Nøkkelpersoner i allarenaene har fått opplæring
 • Kompetansehevingsprogram med repetisjon av faste aktiviteter noe utsatt på grunn av koronasituasjonen. Nye digitale ressurser lagt til i BTI kompetanseportal
 • Videre spredning/erfaringsutveksling i Østre Agder og gjennom nettverket i BTI Agder
 • Evaluering av arbeidet gjennom BTI Agder prosjektet. Arbeidspakke 1A-system gjennomført våren 2020
 • Se Nyhetsbrev BTI Risør januar 2021 (PDF, 797 kB)

Gjennomført i 2019

 • BTI handlingsveileder er tatt i bruk i Helse og under utprøving i NAV 
 • BTI stafettlogg har vært under utprøving - arbeid med å forberede anskaffelse av digital stafettlogg 
 • Kompetansehevingsprogram i henhold til plan
 • Spredning/erfaringsutveksling
 • Avtale om evaluering av arbeidet gjennom BTI Agder prosjektet inngått og arbeidet så vidt påbegynt

Gjennomført i 2018

 • BTI handlingsveileder er utarbeidet for NAV og tilnærmet ferdigstilt i Helse
 • Kompetansehevingstiltak: Lederutviklingsprogram (RVTS), Traumebevisst praksis (RVTS), Uro-metoden (RBUP)
 • Risørs medvirkning i BTI Agder: Etablere nettverk og struktur for erfaringsutveksling, forberede evalueringsprosjekt, få på plass prosjektleder, bidra i delprosjekt digital BTI stafettlogg

Gjennomført i 2017

 • BTI kompetanseplan er utarbeidet
 • BTI handlingsveileder er tatt i bruk i utvalgte barnehager
 • BTI handlingsveileder er utarbeidet for skole
 • Kompetansehevingsprogram 2017-2019 (kick off 19. og 20. oktober) iverksatt og egen nettportal lansert
 • Søknad om deltakelse i nasjonalt program for folkehelsearbeid i kommunene utarbeidet. Først som egen søknad for Risør kommune med formål å styrke BTI-samarbeid i Østre Agder. Utvidet til prosjekt med deltakelse fra alle interesserte kommuner i Agder etter bestilling fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommune (programfylke) og med Risør og Lister som ledende aktører. Prosjektet har fått navnet BTI Agder.