Tilbud om ekstra oppfølging av kommunens ungdomslos

I Risør kommune er vi i ferd med å ta i bruk BTI-modellen for å sikre at vi jobber systematisk og koordinert når det er behov for samarbeid innad og på tvers av tjenester for å fremme en positiv utvikling for barn og unge. BTI står for Bedre Tverrfaglig Innsats, og BTI-modellen strukturerer samarbeidet mellom barnet/ungdommen selv, familie og nettverk, og utøvere av relevante tjenester.

I BTI-arbeidet har «stafettholder» ansvar for å koordinere innsatsen og vanligvis har kontaktlærer denne rollen. Nå har kommunen fått statlig tilskudd som gir oss mulighet til å sette inn en ekstra ressurs, en «ungdomslos», når en ungdom har behov for ekstra oppfølging. Ungdomslosene skal hjelpe og motivere ungdom til å få en positiv utvikling på områder de sliter, og til å komme i kontakt med tjenester som kan gi videre hjelp når det er behov for det. Ungdomslosen ønsker å støtte, hjelpe og motivere ungdommer som sliter med å fullføre skolen. En ungdomslos har taushetsplikt, men opplysningsplikt til barnevernstjenesten dersom barnevernstjenesten spør om det. Det er viktig at ungdommene opplever både trygghet og forutsigbarhet i kontakten med ungdomslosen, og det vektlegges at kontakten skal være ærlig og åpen. En ungdomslos skal hjelpe ungdom når de selv ønsker det.

Ungdomslostjenesten i Risør kommune vil i første omgang tilbys elever ved Risør ungdomsskole. Forespørsel om oppfølging av ungdomslos kan komme fra skolen, helsesykepleier, fastlegen, andre hjelpetjenester, eller fra ungdommen eller foresatte selv. Rektor ved Risør ungdomsskole har ansvar for prioritering av oppgaver i samarbeid med ungdomslosene og prosjektleder for BTI.

Losene skal kunne treffe ungdommen på ungdommens arenaer, på skolen, hjemme og i fritiden. Losene jobber på skolen og er med i sammenhenger der ungdommene er, som i etterskoletidtilbudet og ved spesielle arrangementer. I tillegg  kan de sette av tid til ungdomslosoppgaver ut ifra den enkelte ungdoms behov på ettermiddag, kveld, i helger og ferier.

Ungdomslosen kan bidra med å

  • være tilstede på ungdommenes egne arenaer, som en støtte for elevene ved skolen generelt og enkelte ungdommer med behov for det
  • følge opp enkelte ungdom med motivasjonssamtaler og veiledning
  • sikre gode overganger i ungdommens liv, som overgang til ny skole eller endret livssituasjon
  • samarbeide med foreldre eller andre omsorgspersoner og bistå dem i å støtte ungdommens skolegang, fritid og daglige fungering
  • være en støttespiller i møte med andre tjenesteutøvere i og utenfor skolen
  • være koordinator i tverrfaglige møter og føre BTI stafettlogg. Loggen brukes til å planlegge og evaluere konkrete tiltak fortløpende. Evalueringen skal skje i dialog med ungdommen selv, eventuelt foresatte, involverte tjenesteutøvere og frivillige aktører, som for eksempel leksehjelp.
  • ha god kunnskap og finne informasjon om første- og andrelinjes tjenestetilbud

Kontakt ungdomslosene

Ta gjerne kontakt med ungdomslosene Unn Torill Aasbø (908 54 929) eller Lisbeth Ormshammer (924 04 294). Du kan også finne Unn Torill og Lisbeth på biblioteket på ungdomsskolen mandager fra kl. 14.15 – 16.00.

Mer om Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

Risør kommune har som mål å sikre et helhetlig kommunalt tjenestetilbud for barn og unge, uten oppfølgingsbrudd. For mange barn og unge vil det i i kortere eller lengre perioder være behov for ekstra oppfølging og tilrettelegging for å få en positiv utvikling. BTI står for Bedre Tverrfaglig Innsats, og kommunen bruker BTI-modellen for å jobbe mer systematisk med dette. Du kan lese mer om dette arbeidet på kommunens hjemmeside, https://www.risor.kommune.no/.

BTI stafettlogg

Vi er i ferd med å ta i bruk BTI stafettlogg som samhandlingsverktøy. BTI stafettlogg setter ungdommens utviklingsmål i sentrum, og tiltakene for å nå disse mål planlegges, beskrives og evalueres i loggen. Stafettloggen endres underveis og fungerer som et referat i møter mellom den som har koordineringsansvaret («stafettholder»), ungdommen selv, foresatte og ulike tjenesteutøvere. Stafettloggen gir oversikt over deltakere i samarbeidet. Loggen vil følge ungdommen så lenge det er behov for det, og ungdommen og foresatte samtykker til det.

Stafettholder

Den som er tettest på eleven i skolen er «stafettholder» og har ansvar for loggen. Stafettholderen er ungdommens/familiens kontaktperson og har ansvaret for at arbeidet rundt ungdommen blir godt koordinert. Stafettholderen har et særlig ansvar for å sikre at ungdommens stemme kommer tydelig fram i alle deler av prosessen.

Sikker oppbevaring av stafettlogg og samtykke til samhandling

Ettersom stafettloggen vil inneholde samlet informasjon om ungdommen, skal den oppbevares slik at den ikke er tilgjengelig for andre enn de som er direkte involvert. Stafettloggen skal bare brukes så lenge ungdommen og foresatte ønsker det (gir sitt samtykke). Samtykket kan når som helst trekkes tilbake, eller endres når det er nye samarbeidspartnere som kommer til, eller noen tjenester som ikke lenger er aktuelle. Ansvarlige for et tiltak vil kun få informasjon som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket, dersom ikke ungdommen og foresatte ønsker å dele all informasjon i loggen med alle i samarbeidet.

 

Vil du vite mer om BTI, kan du kontakte prosjektleder Malin Paust (976 13 288).