Eiendom på Holmen og Flisvika

Eiendommene som ligger innenfor det regulerte planområdet i Flisvika og på Holmen er unntatt fra boplikten. Her skal «Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom-LDIR-360 (grønt skjema) benyttes.

Forskrift med kartvedlegg finner du her:

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-02-02-143#KAPITTEL_1

Skjema finner du på Landbruksdirektoratet sine nettsider her: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/konsesjon-paa-eiendom

I skjemaet skal ny eier fylle ut punktene, 1, 2, 3 (boenhet) og/eller 6 (garasje) samt 9 fylles ut i tillegg til underskrift i punkt 10.