Overta/kjøpe eiendom

All form for overtakelse av ny eiendom krever tillatelse etter konsesjonsloven før skjøtet kan tinglyses hos Kartverket. Det er kommunen som gir slik tillatelse.

Loven bruker ordet erverv som betegnelse for å overta eiendom. For noen erverv kan egenerklæring om konsesjonsfrihet benyttes, mens andre må sende konsesjons-søknad til kommunen. Regelverket knytter seg både til deg som ny eier og hvilke type eiendom du skal overta.

For noen eiendommer er vilkåret for overtakelse at eiendommen bebos.

Signert søknad/egenerklæring sendes Risør kommune, postboks 158, 4952 Risør eller på e-post https://www.risor.kommune.no/tjenester/kontaktinformasjon-og-vakttelefoner/

Gjelder eiendomsoverdragelsen landbrukseiendom se her:

https://www.risor.kommune.no/tjenester/naring-bevilling-skatt-betaling-jord-og-skogbruk/landbruk/landbrukseiendom/

Risør kommune har forskrift om redusert konsesjonsgrense – boplikt for eiendommer som er eller har vært eller skal brukes som bolig.

Forskrifta finner du her:

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-02-02-143#KAPITTEL_1