Behandlingsgebyr for plansaker

For behandling av private forslag til detaljreguleringsplaner betales et grunnbeløp før planen legges ut til offentlig ettersyn. I tillegg betales gebyr pr. godkjente tomt når planen sluttbehandles. For vesentlig endring av plan betales 50 % av grunnbeløpet. For mindre endring betales 30 % av grunnbeløpet.

Paragraf Tiltak Gebyr
2-1 Grunnbeløp, jf. pbl § 12-3 47.087,-
2-2 Vesentlig endring av plan, jf. pbl § 12-14, første ledd 23.544,-
2-3 Mindre endring av plan, jf. pbl § 12-14, andre ledd 14.127,-
2-4 Beløp pr. godkjente tomt 1.152,-
2-5 Planforslag innsendt av lag/organisasjoner hvor endringen kommer allmennheten til gode 0,-