Behandlingsgebyr for plansaker

For behandling av private forslag til detaljreguleringsplaner betales et grunnbeløp før planen legges ut til offentlig ettersyn. I tillegg betales gebyr pr. godkjente tomt når planen sluttbehandles. For vesentlig endring av plan betales 50 % av grunnbeløpet. For mindre endring betales 30 % av grunnbeløpet.

§ 2. Reguleringsplanener
Paragraf Tiltak Gebyr
2-1 Grunnbeløp, jf. pbl § 12-3 60.000,-,-
2-2 Vesentlig endring av plan, jf. pbl § 12-14, første ledd 30.000,-
2-3 Mindre endring av plan, jf. pbl § 12-14, andre ledd 9.000,-
2-4 Små endringer av plan (bestemmelse eller lignende) jf. pbl § 12-14, andre ledd 5.287,-
2-5 Beløp pr. godkjente enhet/bruksenhet 1.586,-
2-6 Planforslag innsendt av lag/organisasjoner hvor endringen kommer allmennheten til gode 0,-
2-7 Gebyr for at kommunen kan endring av kart/bestemmelser ved små og mindre planendringer på vegne av forslagsstiller. Avtale inngås basert på timespris. 1.144,-/timen