Flyktningarbeidet i Risør

Mål for flyktningarbeidet i Risør kommune

Risør kommune legger forholdene til rette for en naturlig og positiv integrering i lokalsamfunnet, samtidig som vi ønsker å styrke innvandrernes mulighet for å delta i yrkes- og samfunnsliv, og å gjøre dem økonomiske selvstendighet.

Alle barn og unge deltar i fritidsaktiviteter.

Flyktningtjenestens skal bosette og integrere flyktninger lokalt. Kommunen tar i mot flyktninger etter forespørsel fra Integrerings–og mangfoldsdirektoratet – IMDi og kommunestyrevedtak.

Bosettingsarbeidet innebærer å skaffe egnede boliger til den enkelte flyktning eller flyktningfamilie, innkjøp av utstyr og møbler, tilrettelegging, veiledning og oppfølging lokalt. Alle skal lære norsk. Kommunen mottar et tilskudd fra IMD i en 5 års periode.

Den enkelte flyktning skal kjenne seg sett og verdsatt i møte med alle kommunens ansatte.  Flyktningbarn får støtte til fritidsaktiviteter og leksehjelp innenfor 5 års perioden. Kommunen har et aktivt samarbeid med Røde Kors og øvrige, frivillige organisasjoner.

 

Kontaktinformasjon

Signe Garthe
Teamleder
E-post
Mobil 94 13 53 11
Hege Kristin Kirkhusmo
NAV-leder
Telefon 55 55 33 33
Mobil 41 45 77 99