Ved mistanke om vold/overgrep i hjemmet, skal saken meldes til barneverntjenesten, eventuelt også politiet, uten å kontakte foreldrene først. Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 612 kB)

 

Nivå 0 Barnehage

Avklar undring/bekymring

Undring/bekymring

Hva: Med undring/bekymring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål om barns helse, trivsel eller livssituasjon. I denne fasen er det ingen antakelser eller konklusjoner.
Hvordan: Utforsk undringen. Bruk verktøy
Hvem: Alle medarbeidere
Verktøy: 1) Barn og unges signaler på mulig mistrivsel (PDF, 839 kB) 2) Bekymringsskala foresatte (PDF, 190 kB) NB! Utgangspunkt for alle nye barn: Skjema Startsamtale med foresatte om nye barn i barnehage (DOCX, 73 kB).    

Konkretiser undring/bekymring

Hva: Konkretiser undringen du har fått gjennom observasjon eller samtaler. Er det spørsmål du ønsker svar på som kan underbygge eller avkrefte undringen?
Hvordan: Fyll ut Uroskjema del A. Unngå tolkninger, beskriv konkret hva du har sett og hørt. (Se egne notater i loggbok)
Hvem: Alle medarbeidere
Verktøy: Uroskjema del A (PDF, 692 kB), Hefte: Ta opp URO (PDF, 2 MB)

Del undring/bekymring

Hva: Diskuter undringen.
Hvordan:  Del undringen med kolleger på avdelingen, styrer og/eller barnet/foresatte. Drøft eventuelt behov for råd og veiledning fra hjelpetjenestene med styrer.
Hvem: Alle medarbeidere. Pedagogisk leder/barnehagelærer tar undringen opp med foreldre/foresatte.
Verktøy: Mal for samtale med barn (PDF, 473 kB), Mal for samtale med foresatte (PDF, 358 kB)Uroskjema del B før samtalen (PDF, 869 kB)Uroskjema del C etter samtalen (PDF, 851 kB)

Avklar undring/bekymring

Hva: Avslutt eller gå videre til nivå 1.
Hvordan: Gjennom Uro-samtalen finner en ut om det er grunn til bekymring. Er det grunn til å gå videre? Hvis nei, avslutt og dokumenter hvorfor saken avsluttes. Hvis ja, gå videre til nivå 1
Hvem: Pedagogisk leder. Orienter styrer ved overgang til nivå 1.

Klikk for stort bilde