Ved mistanke om vold/overgrep i hjemmet, skal saken meldes til barneverntjenesten, eventuelt også politiet, uten å kontakte foreldrene først. Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 612 kB)

 

Nivå 1 Barnehage

Intern innsats

Møte med foreldre/foresatte/barnet

Hva: Definer oppmerksomhet, sett mål og konkretiser tiltak
Hvordan: Gå igjennom observasjoner og opprett stafettlogg. Dette inngår som grunnlagsinformasjon, sammen med notat fra startsamtalen hvis det er gjennomført, i neste møte med foresatte. Forbered møtet med foresatte med å fylle ut uroskjema.
Hvem: Pedagogisk leder i samarbeid med styrer, eller i barnehagens ledermøte
Verktøy: Loggbok (egne notater), Uroskjema (PDF, 505 kB), BTI-stafettlogg (PDF, 552 kB)  

Beskriv mål og tiltak

Hva: Møte med foresatte hvor agenda er å skape felles virkelighetsforståelse ved å drøfte grunnlagsinformasjon, planlegge og evaluere tiltak
Hvordan: Møtet gjennomføres etter bestemt mal. Husk å formidle ro, trygghet og beskyttelse, med barnet i sentrum. Veien videre avklares, og ny møtedato settes. Samtykkeerklæring undertegnes dersom andre instanser trekkes inn i beslutning, som veiledere, eller som del av tiltak
Hvem: Styrer og pedagogisk leder  avgjør hvem som har saken (avhenger av hva saken handler om), foresatte
Verktøy:  Samtalemal (PDF, 358 kB), Samtykke til å gi og innhente informasjon (PDF, 611 kB)Den nødvendige samtalen (PDF, 2 MB)

Gjennomfør tiltak

Hva: Iverksett tiltak i barnehagen. Dette kan også være tiltak som skal gjennomføres i barnehagen, med veiledning fra 1. linje tjeneste (helsestasjon) ved samtykke fra foresatte. Ved behov for tverrfaglig veiledning tas saken opp i TILF-ressurs
Hvordan: Tiltak som endring av grupper, lekegrupper, samtale med barn, og annet
Hvem: Pedagogisk leder og styrer
Verktøy: Analysemodell (LP – Læringsmiljø og pedagogisk analyse) (kommer)

Evaluer tiltak

Hva: Evaluer tiltak og vurder behov for ytterlig hjelp. Enten interne eller tverrfaglige tiltak
Hvordan: Evaluering tas enten av styrer i barnehagen eller i møte med TILF-ressurs, og inkluderer foresatte
Hvem: Styrer, pedagogisk leder, foresatte eller i TILF ressurs
Verktøy:  BTI-stafettlogg (PDF, 552 kB)

Avklar om innsatsen skal endres, videreføres eller avsluttes

Hva: Dersom saken skal fortsette, besluttes det om den skal fortsette på nivå 1 med system-/individtiltak i barnehagen, eller om den skal fortsette til nivå 2 og medvirkning fra andre instanser/andre tjenestetilbud
Hvordan: Beslutning tas av styrer i barnehage eller i møte med TILF-ressurs, og inkludere foresatte
Hvem: styrer, pedagogisk leder, foresatte
Verktøy: Rutine TILF ressurs (PDF, 454 kB)

Klikk for stort bilde