Ved mistanke om vold/overgrep i hjemmet, skal saken meldes til barneverntjenesten, eventuelt også politiet, uten å kontakte foreldrene først. Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 612 kB)

 

Nivå 0 Helse

Avklar undring/bekymring

Undring/bekymring

Hva: Med undring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål omkring barn/unges helse, trivsel eller livssituasjon. Skyldes undringen medisinske, fysiske, psykiske, sosiale eller miljømessige forhold?
Hvordan: Sett ord på undringen. Bruk verktøy.
Hvem: Ansatte i jordmortjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste.
Verktøy: Barn og unges signaler på mistrivsel (PDF, 484 kB). Risiko og beskyttelsesfaktorer. Sjekkliste oppfølging av barn ved Risør helsestasjon. Sjekklister for spedbarn, førskolebarn, skolebarn, ungdom, foreldre. Bekymringsskala for barn og unge. Bekymringsskala foresatte (PDF, 190 kB).

Konkretiser undring/bekymring

Hva: Konkretiser undringen du har fått gjennom observasjon eller samtaler. Er det spørsmål du ønsker svar på som kan underbygge eller avkrefte undringen?
Hvordan: Sammenfatt og konkretiser undringen slik at den er klar til samtalen med foreldre/foresatte, evt. barnet/ungdommen. Hvem: Ansatte i jordmortjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste
Verktøy: Uroskjema del A + B (PDF, 505 kB), Ved behov, se Hefte: Ta opp URO (pdf, 776 kb)

Del undring/bekymring

Hva: Undringen deles med kollegaer og/eller foreldre/foresatte/blivende foreldre, eventuelte barnet/ungdommen.
Hvordan: Diskuter undring med kollegaer. Faglige vurderinger. Hvis nødvendig kan en diskutere saken anonymt med annen hjelpeinstans. Observasjon og  samtale med foreldre/foresatte/blivende foreldre for å undre seg sammen. Skolehelsetjenesten: Undringssamtale med eleven og/eller foreldre/foresatte. Dokumenter observasjoner o.a. i barnets/elevens journal, evt. i foreldre/foresattes journal.
Hvem: Ansatte i jordmortjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste.
Verktøy: Uroskjema del A + B (PDF, 505 kB), ASQ-skjema (helsestasjon), Mal for samtale med barn (docx, 101 kb)Mal for samtale med foresatte (docx, 48 kb), Bekymringsskala for barn og unge. Bekymringsskala foresatte (PDF, 190 kB).

Avklar undring/bekymring

Hva: Gjennom Uro-samtalen finner en ut om det er  grunn til bekymring. Avslutt eller gå videre til nivå 1.
Hvordan: Gjennomgang av observasjoner og funn. Hvis grunn til bekymring, skal det følges opp med tiltak og en går videre til nivå 1. Hvis nei, følges ordinært svangerskaps-, helsestasjon- eller skolehelsetjenesteprogram. Dokumenter i barnets og evt. foreldre/foresatte/blivende foreldres journal. 
Hvem: Ansatte i jordmortjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste.
Verktøy: Uroskjema del C (PDF, 505 kB). Dokumentasjon i journal

Klikk for stort bilde