Ved mistanke om vold/overgrep i hjemmet, skal saken meldes til barneverntjenesten, eventuelt også politiet, uten å kontakte foreldrene først. Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 612 kB)

 

Nivå 1 Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Intern innsats

Møte med foreldre/foresatte/barnet

Hva: Hva handler dette om? Hva gjør oss bekymret? Gjennomgang av observasjoner og informasjon.
Hvordan: Møte med foreldre/foresatte/blivende foreldre evt. barn/ungdom. Definere problemstilling. Hva kan være mulige årsaker?  Evt. forslag til tiltak.
Hvem: Ansatte i jordmortjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste
Verktøy: Journal. Bruk aktuelle verktøy fra nivå 0. Audit (rusbruk). EPDS

Beskriv mål og tiltak

Hva: Avklar med foreldre/foresatte/blivende foreldre evt. barn/ungdom om innsats og tiltak videre. 
Hvordan: Skap felles virkelighetsforståelse ved å drøfte grunnlagsinformasjon og planlegge tiltak. Hvis behov for andre instanser, innhent samtykke.
Hvem: Foreldre/foresatte/blivende foreldre, evt. barn/ungdom, sammen med ansatt i jordmortjeneste, helsestasjon- eller skolehelsetjeneste.
Verktøy:  Journal. BTI stafettlogg i WinMed. Mal for samtale med foresatte. Mal for samtale med barn. Samtykke til å gi og innhente informasjon (docx, 33 kb). Hjelpetilbud til barn og unge i Risør kommune (PDF, 543 kB) 

Gjennomfør tiltak

Hva: Iverksett tiltak fra jordmortjeneste, helsestasjon/skolehelsetjeneste og familien. Andre tjenester kan kontaktes for råd,  veiledning, vurdering av tiltak.
Hvordan: Tiltak gjennomføres i tråd med hva som er avklart med foreldre/foresatte/blivende foreldre evt. barn/ungdom.
Hvem: Foreldre/foresatte/blivende foreldre, evt. barn/ungdom, sammen med ansatte i jordmortjeneste-, helsestasjon- eller skolehelsetjeneste.
Verktøy: Journal. BTI stafettlogg i WinMed.

Evaluer tiltak

Hva: Evaluer igangsatte og gjennomførte interne tiltak og vurder/grunngi bruk/behov for mer bistand  i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester utenfor jordmor-, helsestasjon- eller skolehelsetjenesten, eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.
Hvordan: Har planlagte tiltak blitt gjennomført, og har tiltaket hatt ønsket effekt? Skal tiltaket fortsette, eller er det behov for andre tiltak?
Hvem: Aktuelle fagpersoner i jordmor-, helsestasjon/skolehelsetjeneste sammen med foreldre/foresatte/blivende foreldre , evt. barn/ungdom.
Verktøy: Journal. BTI stafettlogg i WinMed.

Avklar om innsatsen skal endres, videreføres eller avsluttes

Hva: Er det grunn til å gå videre? 
Hvordan:  Dersom saken skal fortsette, besluttes det om den skal fortsette på nivå 1 med tiltak i jordmortjeneste-, helsestasjons- eller skolehelsetjeneste, eller om den skal videre til nivå 2 med samarbeid med eller henvisning til tiltak i andre instanser/tjenester. Dette skjer når bekymring er tilstede, tverrfaglig innsats ønskes og innsatsen rundt barnet/familien trenger koordinering. Stafettlogg opprettes/videreføres ved overgang til nivå 2 av allarenaen. Dersom helsestasjon/skolehelsetjeneste ikke er stafettholder, følges barnehagens eller skolens handlingsveileder. Vurder hvilke opplysninger som bør overføres til barnehage.
Hvem: Aktuelle fagpersoner i jordmor-, helsestasjon- eller skolehelsetjeneste i samarbeid med foreldre/foresatte/blivende foreldre , evt. barn/ungdom.
Verktøy: Hjelpetilbud til barn og unge i Risør kommune (PDF, 543 kB). Samtykke til å gi og innhente informasjon (docx, 33 kb). Journal. BTI stafettlogg i WinMed.