Ved mistanke om vold/overgrep i hjemmet, skal saken meldes til barneverntjenesten, eventuelt også politiet, uten å kontakte foreldrene først. Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 612 kB)

 

Nivå 1 Skole

Intern innsats

Møte med foreldre/foresatte/eleven

Hva: Undringen drøftes med elev og/eller foresatt. Tiltak og mål kan avtales her, hvis mulig. Dersom det er behov for at flere er med på å drøfte tiltak og mål, avklares deltakere og nytt møte avtales. (Se neste trinn)
Hvordan: «Hva kan det henge sammen med at…» Tenke individ, aktør, kontekst
Hvem: Kontaktlærer/sosiallærer/leder/elev og/eller foresatt
Verktøy:  Lp-analyse (PDF, 820 kB), BTI stafettlogg (PDF, 552 kB)BTI-møtemal, (DOCX, 168 kB) Den vanskelige samtalen med elev (PDF, 2 MB)(s. 29 i «Ser du meg?»), Den nødvendige samtalen (Barn i rusfamilier) (PDF, 2 MB)

Beskriv mål og tiltak

Hva: Møte med foresatte hvor agenda er å skape felles virkelighetsforståelse ved å drøfte grunnlagsinformasjon fra tidligere møte(r), informere om/planlegge tiltak
Hvordan: Møtet gjennomføres etter bestemt mal. Veien videre avklares, og ny møtedato settes
Hvem: Skolen i samarbeid med foresatte/elev bestemmer hvem som deltar på møtet
Verktøy: LP-analyse, BTI stafettlogg

Gjennomfør tiltak

Hva: Iverksett interne tiltak/tiltak i hjemmet. Andre tjenester kan bidra med veiledning /vurdering av tiltak
Hvordan: Tiltak gjennomføres i tråd med hva som er bestemt på møtet, med beskrivelse av tiltakene
Hvem: Ansvarlig for de enkelte tiltakene: Elev, foresatt, kontaktlærer/skolens ledelse
Verktøy: BTI stafettlogg

Evaluer tiltak

Hva: Evaluer gjennomførte tiltak
Hvordan: Har planlagte tiltak blitt gjennomført, og har tiltaket hatt ønsket effekt? Skal tiltaket fortsette, eller er det behov for andre tiltak?
Hvem: De involverte i tiltakene inkludert foresatte og eventuelt eleven. Ressursteam/RISR evaluerer skolens tiltak
Verktøy: BTI stafettlogg

Avklar om innsatsen skal endres, videreføres eller avsluttes

Hva: Er det grunn til å gå videre?
Hvordan: Hvis nei, avsluttes saken med kommentar i skjema som arkiveres i elevens mappe.  Hvis ja, vurderes behov for å fortsette på nivå 1 med a) individtiltak og/eller b) systemtiltak i skolen, eller overføring til  høyere nivå. Behov for samarbeid med andre instanser/tverrfaglige beslutninger vurderes
Hvem: stafettholder/kontaktlærer, inspektør/sosiallærer/rektor
Verktøy: ePhorte, Saksgang ved bekymringssaker PPT, (PDF, 281 kB) Henvisning til PPTBekymringsmelding til barnevern (DOCX, 94 kB)Hjelpetilbud til barn og unge i Risør kommuneBTI stafettlogg (PDF, 552 kB)