Parkering for forflytningshemmede

Hvem kan søke

Du kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede hvis du har:

  • vesentlig redusert gangevne som dokumenteres av lege
  • behov for særlig kort vei fra parkeringsplass til bolig, arbeidssted eller annen aktivitet

Forskrift om forflytningshemmede kan du lese her.