Kommuneplanprosessen 2019-2030

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Risør kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen av kommunen og bruken av arealene våre. Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel.

Arbeidet med ny kommuneplan ble påbegynt i 2018 og vedtatt av Risør bystyre 26.11.2019 sak 19/114.

Vedtatt kommuneplan 2019-2030

Kommuneplanens arealdel

Bystyret behandler forslag til arealdel

Endelig plan behandles og vedtas i bystyret.

26.09.2019

24. juli: Frist for innspill på høringsutkast

24.07.2019

Høringsutkast behandles i bystyret

Risør bystyre vedtok 28.05.2019 i sak 53/19, å legge ut kommuneplanens arealdel til offentlig ettersyn (høring). Kommuneplanens arealdel fastsetter fremtidig arealbruk i kommunen, og planforslaget legger opp til flere endringer i arealformål. Fristen for å komme med innspill er 24. juli 2019.

28.05.2019

17. februar: Frist for innspill

17.02.2019

Bystyret behandler forslag til planprogram

Planprogrammet  (pdf, 2 mb)ble vedtatt av bystyret 13.12.2018 sak 104/18. Der ble det også vedtatt at planarbeid for fv. 416 tas inn som en del av kommuneplanen, og silingsrapporten  (pdf, 981 kb)utarbeidet av Statens Vegvesen legges ved planprogrammet.

13.12.2018

 

Kommuneplanens samfunnsdel

Bystyret behandler forslag til samfunnsdel

Endelig plan behandles og vedtas i bystyret.

26.09.2019

Høringsutkast behandles i bystyret

Risør bystyre vedtok 28.02.2019 sak 19/19 å legge ut forslag til kommuneplanens samfunnsdel til offentlig ettersyn med frist for innspill 17. april 2019. Høring: Kommuneplanens samfunnsdel

28.02.2019

Bystyret behandler forslag til planprogram

13.12.2018