Begrenset høring: Varsel om utvidelse av plangrense for fv.416

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 varsles det utvidet planavgrensning for pågående detaljregulering av fv. 416 mellom Øylandsdal og Dørsdal.

Bakgrunn

Det ble meldt oppstart av detaljreguleringsplanen for ny fv.416 mellom Øylandsdal og Dørsdal 14.02.2020. Planen bygger på et plansamarbeid mellom Risør kommune, fylkeskommunen og Nye veier. Bakgrunnen for å utvide planområdet, er at det kan bli behov for å detaljregulere økt areal sør for dagens vei mot Geitåsen på Røed for anleggsgjennomføring og deponi. Ettersom det er gjort kulturminnefunn på jordet nord for dagens vei, må det sikres nok areal til anleggsgjennomføring på sørsiden. Plangrensa utvides ca. 100 meter syd i forhold til opprinnelig oppstartsmelding.

Kart over utvidet planområde (PDF, 884 kB)

 

Merknader til utvidelsen

Grunneiere som blir berørt av utvidelsen blir varslet direkte med brev. Merknader til utvidelsen kan sendes til Risør kommune innen 2.september epost: post@risor.kommune.no, eller med brev til Risør kommune v/Enhet for plan- og byggesak. Pb 158, 4952 Risør. Ved spørsmål kontakt Risør kommune v/ Camilla Trondsen Solli tlf: 91168798

Videre saksgang

Etter varsel om utvidet plangrense, følger 4 ukers frist til å komme med merknader og innspill til utvidet plangrense. Merknadene vurderes i videre planarbeid og vil bli kommentert i forbindelse med politisk behandling før utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn. Etter at planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn høsten 2020, vil det bli ny mulighet til å komme med innspill/merknad til planforslaget. I henhold til fremdriftsplanen skal detaljreguleringsplanen vedtas på nyåret 2021.