Begrenset høring: Varsel om utvidet planområde

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 varsles det utvidet planavgrensning for flere mindre områder i forbindelse med pågående detaljregulering av fv. 416 mellom Øylandsdal og Dørsdal.

Bakgrunn

Det ble meldt oppstart av detaljreguleringsplanen for ny fv.416 mellom Øylandsdal og Dørsdal 14.02.2020. Planen bygger på et plansamarbeid mellom Risør kommune, fylkeskommunen og Nye veier.

Bakgrunnen for å utvide planområdet er behov som har oppstått underveis i arbeidet med detaljreguleringsplanen.

Moen: Det er behov for å inkludere dagens vei gjennom Moen i planområdet for å kunne regulere inn fortau på denne veien. Dette ble vedtatt i forbindelse med planprogrammet 15.05.2020.

Dørsdal: i detaljreguleringsplanen utredes det to alternativer over Auslandsjenn; bro og fylling. Ettersom et broalternativ vil kunne medføre økt behov for areal på landsiden, er det nødvendig å varsle oppstart på utvidet planområde. Foreløpig er det ikke konkludert hvilken løsning som anbefales, men begge alternativer utredes grundig før utleggelse til offentlig ettersyn. For begge alternativene som vurderes, er det nødvendig å endre på avkjøringa til Ausland. Dermed utvides planområdet også her i forhold til opprinnelig oppstartsmelding.

Kartutsnitt Moen og Dørsdal (PDF, 672 kB)

Røed: Det er behov for å utvide plangrensa for å kunne regulere inn en rørgate for teknisk infrastruktur til sjø, som skal håndtere overvann fra deponi ved Røed.

Kartutsnitt Røed (PDF, 955 kB)

Øylandsdal: Det er behov for å utvide plangrensa til å inkludere dagens E-18 med tunell, for å kunne vurdere tilbakeførende tiltak på dagens E-18 ved omlegging av veien ved Øylandsdal.

Kartutsnitt Øylandsdal (PDF, 2 MB)

 

Merknad til utvidelsen

Grunneiere som blir berørt av utvidelsene er varslet direkte med brev. Merknader til utvidelsene kan sendes til Risør kommune innen 22.september epost: post@risor.kommune.no, eller med brev til Risør kommune v/Enhet for plan- og byggesak. Pb 158, 4952 Risør. Ved spørsmål kontakt Risør kommune v/ Camilla Trondsen Solli.

Videre saksgang

Etter varsel om utvidet plangrense, følger 3 ukers frist til å komme med merknader og innspill til utvidet plangrense. Merknadene vurderes i videre planarbeid og vil bli kommentert i forbindelse med politisk behandling før utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn. Etter at planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn høsten 2020, vil det bli ny mulighet til å komme med innspill/merknad til planforslaget. I henhold til fremdriftsplanen skal detaljreguleringsplanen vedtas på nyåret 2021.