Høring - Søknad om tareoppdrett i Nordfjorden

Engesund Fiskeoppdrett AS har søkt om tareoppdrett i Risør kommune for to områder på totalt 45 dekar. Samlet kapasitet vil være på inntil 150 tonn. Områdene er plassert innenfor areal avsatt til akvakultur i kommuneplanens arealdel og ligger nord for øya Barmen. Etter høringsperioden skal søknaden behandles av kommunen i medhold av plan- og bygningsloven, før Agder fylkeskommune behandler konsesjonen. Tiltaket behandles etter § 8 i forskrift om konsekvensutredninger.

Høringsfrist settes til 08.01.2021. Merknader sendes til Risør kommune, p.b. 158, 4952 Risør eller post@risor.kommune.no.

Dokumenter i saken kan leses her:

Oversiktskart (PDF, 2 MB)

Tilleggsskriv (PDF, 648 kB)