Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Gåseveien

Miljø og teknisk utvalg har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for del av Gåseveien ut til høring/offentlig ettersyn i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven.

Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for boligbebyggelse mellom to etablerte boligfelt på Viddefjell. I kommuneplanen er området satt av til boligbebyggelse, men planområdet vil ligge innenfor to reguleringsplaner, Randvik 4, felt 13 og Randvik 4, felt 1-4. Planområdet er i dag regulert til friområde, parkering og kommunalteknisk virksomhet. Fortetting med boligformål vil være i samsvar med kommuneplanens formål boligbebyggelse. Forslaget legger til rette for 7 nye boenheter.

Planforslag med tilhørende dokumenter, samt politisk vedtak, ligger vedlagt. Merknader og innspill til planarbeidet kan sendes Risør kommune, p.b. 158, 4952 Risør eller på e-post til post@risor.kommune.no.
Frist for innspill er 22.08.2022.

Dokumenter i saken kan leses her: