Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Heiveien

Risør kommunestyre har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Heiveien sør ut til høring/offentlig ettersyn i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven.

Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for boligbebyggelse mellom flere etablerte boligområder på Randvik. I kommuneplanen er området satt av til boligbebyggelse med krav om regulering. Fortetting med boligformål vil være i samsvar med kommuneplanens formål boligbebyggelse. Forslaget legger til rette for 23 nye boenheter, som er fordelt på 6 eneboligtomter, 5 mindre enheter i rekke og 12 leiligheter i terrassert flermannsbolig.

Planforslag med tilhørende dokumenter, samt politisk vedtak, ligger vedlagt. Merknader og innspill til planarbeidet kan sendes Risør kommune, p.b. 158, 4952 Risør eller på e-post til post@risor.kommune.no.
Frist for innspill er 20.02.2023.
 

Dokumenter i saken kan leses her:

 1. Kommunestyrets vedtak (PDF, 303 kB)
 2. Saksutskrift (PDF, 2 MB)
 3. Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)
 4. Planbestemmelser (PDF, 100 kB)
 5. Plankart (PDF, 2 MB)
 6. Illustrasjonsprosjekt (PDF, 5 MB)
 7. Terrengsnitt (PDF, 2 MB)
 8. Situasjonsplan (PDF, 3 MB)
 9. Fotomontasjer (PDF, 3 MB)
 10. ROS-sjekkliste (PDF, 131 kB)
 11. Trafikknotat (PDF, 2 MB)
 12. VA-Plan (PDF, 767 kB)