Offentlig ettersyn (høring): Reguleringsplan for E18 Tvedestrand - Bamble

Nye veier AS har lagt forslag til detaljreguleringsplan for E18 Tvedestrand - Bamble ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandling i det interkommunale plansamarbeidet (25.06.2021). 

Planforslaget er tilgjengelig på Nye Veier sin prosjektside: Offentlig ettersyn av planforslaget | Nye Veier AS

Frist for innsending av merknader er 15.09.2021.

Det oppfordres til å komme med merknader til planforslaget via www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/, men det er mulig å sende innspill via Nye Veier på mail eller via brev: 

Innspill til planarbeidet kan også sendes som brev til COWI AS v/  Kristian de Lange, Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand eller e-post til e18tb@cowi.comInnspill merkes med E18 Tvedestrand – Bamble. 

Styrets vedtak (fattet 25. juni 2021):

1) Reguleringsplan for E18 Tvedestrand – Bamble sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn i 11 uker i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 fra 30. juni 2021. Høringsfristen settes til 15. september 2021.

2) Høringspartene bes spesielt merke seg følgende:
a. Reguleringsplankart, planbestemmelser og planbeskrivelse
b. Høyder på vei, som er beskrevet med maksimums- og minimumshøyder på noen utvalgte punkter
c. Vurdering og siling som er gjort av alternative traseer kan finnes i de to tekniske
fagtemarapportene «Utredning av bru- og tunnelløsninger som skadereduserende tiltak» og «Fagrapport alternativ-vurdering veigeometri».
d. Støyskjermingstiltak er beskrevet i plankart og i planbeskrivelse kap. 7.6 med bakgrunn i «Fagrapport støy» og støysonekart (x-tegninger). Nyeste utgave av støyretningslinje T-1442 gjøres gjeldende for planen.
e. Massedeponier er beskrevet i plankart i og planbeskrivelse kap. 6.6 med bakgrunn i
«Fagrapport masseforvaltningsplan» og «Masselagring, konsekvensutredning samlerapport».
f. Vilt-tiltak generelt og særlig gjennom Gjerstad kommune

Bakgrunn, prosess og møteprotokoller

Det utarbeides reguleringsplan for strekningen E18 Tvedestrand-Bamble. Det planlegges firefelts motorvei på den 54 km lange strekningen. Formålet med ny E18 er å binde sammen regionene, utvikle bo- og arbeidsmarkedet og sikre gode rammebetingelser for næringslivet, samt redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten.

Mer informasjon om prosjektet og prosessen er tilgjengelig her:  https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/

Lenke til møteprotokoller (styremøter og underutvalgsmøter)

Oppstart av planarbeid og vedtatt planprogram

På slutten av august 2020 har Nye Veier varslet oppstart av planarbeidet for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand. Samtidig som varsel av oppstart ble planprogrammet lagt ut på høring. Fristen for innsending av merknader til planprogram og varsel om oppstart var 14.oktober. Det har kommet inn over 150 innspill til planarbeidet.

Link til sammendrag av merknader ved oppstart (pdf, 726 kb)

Innspill fra Vegårshei kommune til videre planarbeid (pdf, 682 kb)
Tilleggsinnspill Vegårshei kommune (pdf, 576 kb)

Vedtatt planprogram (4.11.2020)

Den 4.11.2020 har styret i det interkommunale plansamarbeid for reguleringsplan E18 Dørdal-Tvedestrand vedtatt planprogrammet. 

Protokoll styremøte 4.1..2020 inkl. vedtak om planprogram (docx, 87 kb)

Planarbeidet omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand, og planprosessen gjennomføres som et interkommunalt plansamarbeid. Planleggingen gjennomføres av Nye Veier med COWI AS som rådgiver, i tett samarbeid med kommunene og øvrige berørte myndigheter.

Informasjon om prosjektet og planprosessen kan fås ved:
Nye Veier v/ Stian Blindheim, stian.blindheim@nyeveier.no / mobil 970 96 390