Trafikksikkerhetsplan for Risør kommune 2023 - 2027 - Høring og offentlig ettersyn

Miljø- og teknisk utvalg vedtok i møtet 12.10.2022 å sende forslag til Trafikksikkerhetsplan 2023 - 2027 med Handlingsplan på høring og offentlig ettersyn. 

Administrasjonen i Risør kommune har i samarbeid med Trafikksikkerhetsutvalget utarbeidet forslag til ny Trafikksikkerhetsplan for Risør kommune. Trafikksikkerhetsplanen skal være kommunens styringsverktøy i arbeidet med trafikksikkerhet, og skal sikre at trafikksikkerhet blir ivaretatt på en god måte i hele organisasjonen. Handlingsplanen med konkrete tiltak skal revideres årlig og innarbeides i kommunens handlingsprogram og økonomiplan med budsjett.

Vi ønsker å få innspill til både innholdet i Trafikksikkerhetsplanen og til tiltakene som er beskrevet i Handlingsplanen. Innspill kan sendes til Risør kommune post@risor.kommune.no eller til Postboks 158, 4952 Risør, merk innspillet med "Trafikksikkerhetsplanen".

Forslag til Trafikksikkerhetsplan for Risør kommune 2023-2027 (PDF, 755 kB)

Forslag til Handlingsplan for Trafikksikkerhetsplanen 2023-2027 (PDF, 511 kB)

Frist for innspill er 9. desember 2022.