Varsel om oppstart av planarbeid for kommunedelplan for klima og miljø, samt høring av planprogram

Iht. § 11-4 i plan- og bygningsloven varsles med dette oppstart av planarbeid for kommunedelplan for klima og miljø, og høring av planprogrammet, jf. § 4-1 i plan- og bygningsloven.

Bakgrunn:

Risør Bystyre fattet i sak 20/99, datert 18.6.2020 følgende vedtak:

"Det utarbeides en kommunedelplan for klima og miljø (alt 2), kalt Miljøplan, med en handlingsdel (tiltaksplan) som rulleres hver år. Planen skal omfatte både kommunen som organisasjon og som samfunnsutvikler. Konkrete miljøtiltak gjennomføres parallelt med planarbeidet."

Planprogrammet er nå utarbeidet og Miljø og teknisk utvalg fattet i sak 21/8, datert 10.3.2021 følgende vedtak:

"I henhold til plan- og bygningsloven § 4.1 legges planprogrammet for Miljøplanen ut på høring."

Innspill

Vi ber om at eventuelle innspill/merknader sendes til Risør kommune v/Bård Birkedal Vestøl, Postboks 158, 4952 Risør. Spørsmål kan rettes til Bård Birkedal Vestøl, mobil 481 03 455.

Frist

Frist for å komme med innspill/merknader settes til 14. mai 2021.

Dokumenter i saken kan leses her:

  1. Saksutskrift (PDF, 328 kB)
  2. Planprogram for miljøplan (PDF, 4 MB)