Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for eiendommene øst for Hødnebøkilen

Det varsels om oppstart av detaljreguleringsplan for eiendommene øst for Hødnebøkilen iht. § 12-3 i plan- og bygningsloven. Planområdet ligger på Øysang og er i kommuneplanen satt av til boligbebyggelse. Formålet med reguleringsplanen er å regulere eksisterende hyttetomter i samsvar med dagens bruk og tidligere vedtak i området.

Dokumenter i saken kan leses her:

  1. Adresseliste (PDF, 148 kB)
  2. Planavgrensning (PDF, 244 kB)
  3. Oversiktskart (PDF, 279 kB)
  4. Gjeldende reguleringsplan (PDF, 298 kB)
  5. Utdrag fra kommuneplan for Risør kommune (PDF, 271 kB)
  6. Sjekkliste for reguleringsplaner (PDF, 595 kB)

Merknader skal sendes til Risør kommune v/ Enhet for plan‐ og byggesak, pb. 158, 4952 Risør, eller e-post: post@risor.kommune.no, innen 01. Juli.2020.

Kart, sjekkliste, samt annen informasjon kan sees på kommunens hjemmeside eller på kommunehuset.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Risør kommune, enhet for plan- og byggesak v/Ahmed Imad Joseph på e-post: Ahmed.imad.joseph@risor.kommune.no .