Varsel om utvidet planområde ved Moen

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 og 12-14 varsles det utvidet plangrense ved Moen for pågående detaljregulering av fv. 416 mellom Øylandsdal og Dørsdal.

 

Bakgrunn

Basert på faglige utredninger og grunnboringer som er gjennomført så langt i Auslandstjenn, har styringsgruppa til fv.416 besluttet i møte 04.09.2020 at det er behov for å se nærmere på alternative veilinjer ved Auslandstjenn (grønn og blå).

Kart (PDF, 2 MB)

Drikkevann og naturmiljø i vann konsekvensutredes i forbindelse med detaljreguleringsplanen, og det er et krav i konsekvensutredningsforskriften § 19 at relevante og realistiske alternativer skal utredes. Det foreligger totalt 4 realistiske alternativer for veiføring ved Auslandstjenn som skal utredes i høringsperioden. Beslutningen fra styringsgruppa, medfører at det må varsles oppstart på et ytterligere utvidet område som inkluderer Bjellåsen.  

Nye veilinjer forbi Auslandstjenn, vil kunne berøre beboere langs eksisterende fv.416 og vi oppfordrer derfor berørte som har blitt varslet, til å komme på informasjonsmøte onsdag 7.oktober kl. 1700 på Rådhuset.

 

Merknader/innspill

Merknader til utvidelsen kan sendes til Risør kommune innen 22.oktober til epost: post@risor.kommune.no, eller med brev til Risør kommune v/Enhet for plan- og byggesak. Pb 158, 4952 Risør.

Ved spørsmål kan følgende kontaktes:

Camilla Trondsen Solli, Risør kommune, tlf: 91168798

Anders Auten Pedersen, Risør kommune, tlf: 37149639

Ingvild Møgster Lindaas, Agder fylkeskommune, tlf: 97778119

 

Videre saksgang

Etter varsel om utvidet plangrense, følger 6 ukers frist til å komme med merknader og innspill til utvidet plangrense. Merknadene vurderes i videre planarbeid og vil bli kommentert i forbindelse med politisk behandling før utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn. Etter at planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn, vil det bli ny mulighet til å komme med innspill/merknad til planforslaget. I henhold til fremdriftsplanen skal detaljreguleringsplanen vedtas på nyåret 2021.