Vedtak - Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lørdagsheia

Kommunestyret i Risør godkjente den 17. februar 2022, detaljreguleringsplan for Lørdagsheia, i medhold av § 12-12 i plan og bygningsloven.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Klagen sendes til kommunen og klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens § 15-2. Eventuelle krav fremsettes skriftlig til Risør kommune, postboks 158, 4952 Risør kommune.

Dokumenter i denne saken kan lese her: