Kulturutvalget

Kulturutvalget har syv medlemmer. Utvalget holder møte en gang i måneden, vanligvis første onsdag i hver måned. Møtene holdes på kommunehuset parallelt med de øvrige utvalgenes møter. Møtene starter normalt klokken 17:00.
Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Møter

Kulturutvalgets møteplan og saksdokumenter.

Medlemmer i Kulturutvalget

Leder: Mona Stray Rambo (H)
Nestleder: Albert Martin Walla (H)

Ansvarsområder

 • Bibliotek
 • Kino
 • Kunst
 • Idrett
 • Musikk
 • Teater
 • Kulturskolen
 • Fritidstilbud
 • Frivillighet

Kulturutvalget skal innenfor sine ansvarsområder:

 • Rullere sektorplaner
 • Gi høringsuttalelser
 • Innstille til kommunestyret i saker som faller innenfor utvalget sitt ansvarsområde
 • Gi uttalelse til økonomiplan/handlingsprogram
 • Behandle klager over enkeltvedtak truffet av administrasjonen
 • Kulturutvalget får delegert myndighet til å vedta retningslinjene for følgende tildelinger:
  • Kulturmidler
  • Midler til humanitære organisasjoner og frivillig organisert arbeid
  • Kulturprisen
  • Talentprisen
 • Kulturutvalget får delegert myndighet for tildeling av kulturmidler på bakgrunn av innstilling fra kommunedirektøren. Kulturpris og talentstipend avgjøres av kulturutvalget på bakgrunn av innspill. Prosjekt- og kunststipend har fortsatt en egen faglig stipendkomite.
 • Drøfte kommunens årsberetning som omhandler de aktuelle sektorene og kommentere denne før behandling i formannskapet.
 • Drøfte aktuelle sektorers årsplaner
 • Holde seg orientert om aktuelle enheters drift og økonomi

Sekretær i utvalget: Anna Stina Næss