Uttesting av prosjektet FRiTEK

Velferdsteknologi som støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge med utviklingshemning eller autismespekterforstyrrelser og deres familier. 

Prosjektets formål

I november 2017 ble et prosjekt startet opp i Risør kommune med hovedfinansiering fra Helsedirektoratet. Prosjektet har korttittelen FRiTEK og innebærer et samarbeid mellom Risør kommune og Karde AS. Det dreier seg om uttesting av velferdsteknologi for barn og unge med utviklingshemning eller autismespekterforstyrrelse. Hovedmålsettingen er å identifisere og prøve ut kommersielt tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger slik at barn og unge med nedsatt funksjonsevne kan delta i og mestre fritidsaktiviteter.

Aktivitetene skal støtte opp under den enkeltes habiliteringsprosess og samtidig bidra til at foreldre skal kunne kombinere arbeid med omsorg for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet skal også bidra til å bygge kompetanse i bruk av velferdsteknologiske løsninger for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne.

Det er snakk om teknologi som barn og ungdom kan ha glede og nytte av å bruke og som de kan mestre. Aktuell teknologi er for eksempel apper på mobiltelefon, nettbrett, PC, TV-spill, skrittellere, GPS m.m. Vi vil bruke teknologi som er forbundet med bevegelse, både innendørs og utendørs. Det kan også være snakk om applikasjoner som brukes for sosial samhandling som Skype og FaceTime og/eller teknologi for å strukturere dagen.

Metoder


Før uttestingen starter, vil vi arrangere såkalte workshops for pårørende, avlastere og støttekontakter. Om ønskelig blir barna/ungdommene med. Dette kan avklares nærmere.
På workshopene vil idéer for bruk av velferdsteknologi framkomme.

Workshopene vil foregå på ettermiddagen.

Etter workshopene vil vi undersøke hva den enkelte allerede bruker av aktuell teknologi og hva han/hun kunne tenke seg å begynne med. Vi vil også undersøke vedkommende sin interesse mer generelt. Både personen selv og pårørende vil være med på kartleggingen i form av intervju eller spørreskjema.

Risør kommune har gruppene Aktivitetsgruppa og Kompisgruppa. Det kan være aktuelt å starte å bruke noe av teknologien i disse gruppene eller på avlastningssteder, eller at oppstarten skjer i hjemmet. Det vil bli gitt hjelp til å lære å bruke og gitt støtte underveis når det gjelder teknologien, både for den enkelte bruker, han/hennes familie og evt. andre involverte. Det er også snakk om å involvere ansatte på avlastingen og støttekontakter.

Uttestingen


Det er ønskelig at teknologien brukes ukentlig  i en tre-månedersperiode. Det kan være aktuelt for hver enkelt å prøve ut noen forskjellige teknologier. Sannsynlig tidspunkt for oppstart er månedsskiftet februar-mars 2017.

Underveis under uttestingen vil vi be deltakerne om å føre dagbok for hvor mye teknologiene brukes, ulike effekter av teknologibruken, evt. problemer underveis, hvordan barnet/ungdommen liker å bruke teknologien osv. Vi vil også intervjue deltakerne, pårørende og andre støttepersoner. Ikke minst vil vi spørre om bruk av teknologien har hatt en avlastende effekt for familien.

Det er frivillig å være med på denne uttestingen. Hvis en person ønsker å trekke seg fra uttestingen, er dette fullt mulig å gjøre når som helst, uten at det vil få noen negative konsekvenser.

Databehandling


Risør kommune samler inn informasjon om dem som er med på uttestingen, og er ansvarlig for å behandle informasjonen riktig
Både Risør kommune og Karde følger gjeldende regelverk for lagring av opplysninger om enkeltpersoner. Informasjonen blir ikke utlevert til noen andre. Innsamlede data slettes så snart prosjektet er over. Databehandlingsansvarlig i Risør kommune er enhetsleder for habilitering. Postadressen til databehandlingsansvarlig er Postboks 158, 4952 Risør.

Testbrukerne i prosjektet vil ikke være identifiserbare i noen rapport fra prosjektet eller ved annen publisering. Et av målene i prosjektet er å spre informasjon om vellykket bruk av teknologi hos barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Informasjon om Karde


Karde er en forsknings- og utviklingsbedrift som gjennomfører prosjekter for personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Karde har vært involvert i mange prosjekter for barn, ungdom og unge voksne med utviklingshemning. Mer informasjon om Karde finnes på nettstedet www.karde.no


Kontaktpersoner for prosjektet:

Navn:                              Telefon:                     Epost:
Riitta Hellman                 982 11 200                rh@karde.no
Gro Marit Rødevand       913 50 096                gro.marit.rodevand@karde.no
Hilde Austenå Nilsen      948 84 566                hilde.austena.nilsen@risor.kommune.no  
Bjørn Haugersveen        911 31 590                 bjorn.haugersveen@risor.kommune.no

 

Ta kontakt hvis det er noe som er uklart.

Prosjektgruppen for FRiTEK