Gebyrer for plan- og byggesaker

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1. Generelle bestemmelser
Paragraf Tiltak
1-1 Betalingsplikt
Alle som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr
1-2 Beregnings- og betalingspunkt
Gebyrregulativet trer i krav fra 1. januar 2021 og gjelder for alle søknader kommunen mottar etter denne datoen. For matrikkelloven beregnes gebyret etter de satser som gjelder når saken fremmes, jmf. matrikkelforskriften § 16
Gebyr for byggesaker kan betales før tillatelse utstedes. Gebyr for plansaker skal være betalt før plan legges ut til offentlig ettersyn. Gebyr for oppmålings- og konsesjonssaker, betales som hovedregel etterskuddsvis
Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver. Faktura sendes ut når vedtak fattes. Dersom en søknad avslås eller saken avsluttes/trekkes etter påbegynt saksbehandling, betales 50% av fullt gebyr.
1-3 Regulering av satser
Satsene i regulativet justeres 1. januar hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen
1-4 Søknad om redusert gebyr og klageadgang
Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen fordi regulativet er en forskrift. Jmf. § 40 i forvaltningsloven kan ikke en forskrift fravikes av et forvaltningsorgan, med mindre forskriften eller vedkommende hjemmelslov gir adgang til det.
Kommunedirektøren eller den han har gitt fullmakt, kan allikevel redusere gebyr som anses som åpenbart urimelig. Ved tvilstilfeller legges saken fram for behandling i Formannskapet. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke automatisk betalingsfristen.
Søknad om lavere gebyr med henvisning til § 1-4, sendes Enhet for plan- og byggesak. Kommunens avgjørelse etter slik søknad kan påklages til Statsforvalterenen i Agder.

Kapittel 2. Gebyr for plan- og byggesaker

Av byggesaksgebyret skal 8 % dekke kostnader med tilsyn.

§2. Reguleringsplaner

For behandling av private forslag til detaljreguleringsplaner betales et grunnbeløp før planen legges ut til offentlig ettersyn. I tillegg betales gebyr pr. godkjente enhet når planen sluttbehandles. For vesentlig endring av plan betales 50% av grunnbeløpet.

§ 2. Reguleringsplanener
Paragraf Tiltak Gebyr
2-1 Grunnbeløp, jf. pbl § 12-3 60.000,-,-
2-2 Vesentlig endring av plan, jf. pbl § 12-14, første ledd 30.000,-
2-3 Mindre endring av plan, jf. pbl § 12-14, andre ledd 9.000,-
2-4 Små endringer av plan (bestemmelse eller lignende) jf. pbl § 12-14, andre ledd 5.287,-
2-5 Beløp pr. godkjente enhet/bruksenhet 1.586,-
2-6 Planforslag innsendt av lag/organisasjoner hvor endringen kommer allmennheten til gode 0,-
2-7 Gebyr for at kommunen kan endring av kart/bestemmelser ved små og mindre planendringer på vegne av forslagsstiller. Avtale inngås basert på timespris. 1.144,-/timen

§ 3. Tomter

§ 3. Tomter
Paragraf Tiltak Gebyr
3-1 For fradeling av tomter i uregulert område og i regulert område hvor tomtearrondering ikke fremgår av planen 4.000,-
3-2 For fradeling av tilleggstomter 3.000,-
3-3 Gebyr for fradeling av tomter i regulerte områder 1.500,-
3-4 For salg av kommunal tilleggstomt 32,-, jf. vedtak 2008/2741
3-5 Administrasjonsgebyr for salg av kommunal eiendom eller innløsning av kommunal festetomt 1.511,-

§4. Boliger

§ 4. Byggesaksgebyr. Boliger
Boliger Tiltak Gebyr
4-1 For saksbehandling/tilsyn med eneboliger 13.742,-
4-2 For saksbehandling/tilsyn med eneboliger med hybelleilighet 16.604,-
4-3 For saksbehandling/tilsyn med rekkehus og blokker betales pr. boenhet 10.534,-
4-4 Maks gebyr for behandling av rekkehus/blokker 151.050,-
4-5 Ved utvidelser (tilbygg, påbygg etc) betales iht. § 5 nedenfor. Når garasje inngår i søknaden betales ikke tillegg for denne

§ 5. Andre kategorier byggearbeid

Gjelder søknader i medhold av pbl § 21-1, jf. §§ 20-2 til 20-4, som omfatter bruksareal

§ 5. Byggesaksgebyr. Andre kategorier byggesaker
Paragraf Tiltak Gebyr
Gebyr for alle typer bygg, unntatt næring-, landbruks- og fritidsbygg
5-1 For bruksareal inntil 15 m2 3.500,-
5-2 For bruksareal fra 16 - 50 m2 5.000,-
5-3 For bruksareal fra 51 - 100 m2 6.000,-
5-4 For bruksareal over 100 m2 7.000,-
Gebyr for næringsbygg
5-5 For bruksareal inntil 250 m2 9.000,-
5-6 For bruksareal fra 251 - 500 m2 11.000,-
5-7 For bruksareal fra 501 - 1000 m2 14.000,-
5-8 For bruksareal over 1000 m2 17.000,-
Gebyr for landbruksbygg
5-9 For bruksareal inntil 1000 m2 9.000,-
5-10 For bruksareal over 1000 m2 17.000,-

§ 6. Fritidsboliger

§ 6. Byggesaksgebyr. Fritidsboliger
Paragraf Tiltak Gebyr
6-1 For saksbehandling/tilsyn med hytte 17.177,-
6-2 For saksbehandling/tilsyn med utvidelser, anneks, bod/uthus o. l. 8.016,-

§ 7. Søknad om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

§ 7. Søknad om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
Paragraf Tiltak Gebyr
7-3 For søknad om ferdigattest (tiltak etter pbl § 20-4 kan unntas) 1.144,-

§ 8. Søknad om skilt

Gjelder søknadspliktig tiltak i medhold av pbl § 20-1, jf. §§ 20-2 til 20-4

§ 8. Søknad om skilt
Paragraf Tiltak Gebyr
8-1 For enkeltstående skilt som er i samsvar med kommunens skiltbestemmelser 1.144,-
8-2 For større skilt som krever dispensasjon fra skiltbestemmelsene 2.290,-

 § 9. Tekniske installasjoner

Gjelder søknadspliktig tiltak i medhold av pbl § 20-1, jf. §§ 20-2 til 20-4

§ 9. Tekniske installasjoner
Paragraf Tiltak Gebyr
9-1 For behandling av mindre tekniske installasjoner 1.144,-
9-2 For behandling av større tekniske installasjoner 2.868,-
9-3 For behandling av større tekniske anlegg som f. eks. båthavner og veianlegg 5.726,-

§ 10. Andre søknadspliktige tiltak

For andre søknadspliktige tiltak i medhold av pbl §§ 20-1 og 20-4, jf. § 20-2

§ 10. Andre søknadspliktig tiltak
Paragraf Tiltak Gebyr
10-1 For søknad om riving og bruksendring av mindre tiltak (bod, anneks, mindre tilbygg etc) 2.862,-
10-1 For søknad om riving og bruksendring av større tiltak 5.726,-
10-2 For søknad om mindre murer, fyllinger brygger o. l. 1.144,-
10-2 For større forstøtningsmurer, utfyllinger, brygger o. l. 2.862,-
10-3 For søknad om andre, små tiltak 1.144,-

§ 11. Endring av søknad

§ 11. Endring av søknad
Paragraf Tiltak Gebyr
11-1 Ved behandling av endring av tidligere godkjent søknad 2.290,-
11-2 Ved arealutvidelser betales tilleggsgebyr etter § 5

§ 12. Dispensasjoner

§ 12. Dispensasjoner
Paragraf Tiltak Gebyr
12-1 For behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet i pbl §§ 1-8 og 11-6 i kommuneplanens arealdel, betales for nybygg/gjenoppføring av bolig/hytte/anneks 8.016,-
12-2 For øvrige behandlinger av søknad om dispensasjon fra forbudet i pbl §§ 1-8 og 11-6, eller fra bestemmelser i kommuneplanens arealdel 4.581,-
12-3 For behandling av søknad om dispensasjon fra område- eller detaljreguleringsplan 9.000,-
12-4 For behandling av øvrige dispensasjoner fra bestemmelsene i pbl, samt tilhørende forskrifter 3.434,-

§ 13. Øvrige bestemmelser

§ 13. Øvrige bestemmelser
Paragraf Tiltak Gebyr
13-1 Når tidligere tillatelse er foreldet betales 50 % av tidlgere innbetalt gebyr ved innsendelse av fornyet søknad
13-2 Ved vesentlige endringer av foreldet søknad betales fullt gebyr etter gjeldende regelverk ved innsendelse av fornyet søknad
13-2 Ved særlig arbeidskrevende saker kan det sendes regning for dokumentert medgått tid. Timesatsen settes til 1.144,-
13-4 I særlige tilfeller kan kommunen kreve ekstra gebyr for dokumentert sakkyndig bistand

§ 14. Søknad om utslippstillatelse

Gjelder søknader i medhold av kap. 12 og 13 i "Forskrift om begrensning av forurensning", jf. kap. 11

§ 14. Søknad om utslippstillatelse
Paragraf Tiltak Gebyr
14-1 For søknader om avløpsanlegg inntil 15 pe (personekvivalenter) 3.434,-
14-2 For søknader om avløpsanlegg mellom 15 og 50 pe 4.295,-
14-3 For søknader om avløpsanlegg over 50 pe i medhold av kap 13 10.878,-

§ 15. Godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn

§ 15. Godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn
Paragraf Tiltak Gebyr
15-1 Tiltakskalsse 1 - tiltak av liten vanskelighetsgrad der feil og mangler kan føre til mindre konsekvenser for helse og miljø 1.144,-
15-2 Tiltakskategori 2 - tiltak av liten vanskelighetsgrad der feil og mangler kan føre til små eller middels store konsekvenser for helse og miljø 2.862,-
15-3 Tiltaksklasse 3 - tiltak av liten vanskelighetsgrad der feil og mangler kan føre til store konsekvenser for helse og miljø 5.726,-

§ 16. Søknader etter havne- og farvannsloven

§ 16. Søknader etter havne og farvannsloven
Paragraf Tiltak Gebyr
16-1 For søknader i tiltaksklasse 1 - mindre midlertidige flytebrygger, utlegging av fortøyningsbøyer m.m. 1.717,-
For søknader i tiltkasklasse 2 - brygger og kaianlegg, permanente flytebrygger, opplag av mindre fartøy m.m. 6.299,-
For søknader i tiltaksklasse 3 - større flytebryggeanlegg, moloer, kabler og rør i sjø, opplag av større fartøyer, vesentlige terrenginngrep i sjø m.m. 9.734,-

§ 17. Innbetaling til kommunalt parkeringsfond

§ 17. Kommunalt parkeringsfond
Paragraf Tiltak Gebyr
17-1 Som kompensasjon for manglende parkeringsplass på egen eiendom og/eller fellesareal, betales en engangssum pr. plass, i medhold av pbl § 28-7 og kommuneplanens bestemmelse § 2-10, bokstav e 37.558,-

§ 18 Ulovlig byggearbeid

For tiltak som er igangsatt uten tillatelse og/eller er i strid med plan- og bygningslovgivningen, betales 50 % høyere gebyr enn normalsats for tilsvarende tiltak. Kommunen kan ilegge overtredelsesgebyr i tillegg til byggesaksgebyr i samsvar med SAK10, kapittel 16.

Kapittel 3. Gebyr for kart og oppmåling

§ 19. Etablering av matrikkelenhet og oppmålingsforretning for eks. matrikkelenhet

§ 19. Gebyr for kart og oppmåling
Paragraf Tiltak Gebyr
19-1 Etablering av grunneiendom og festegrunn
Areal fra 0 - 50 m2 (inkludert punktfeste) 7.296,-
Areal fra 51 - 100 m2 10.906,-
Areal fra 101 - 250 m2 13.632,-
Areal fra 251 - 500 m2 17.448,-
Areal fra 501 - 2000 m2 20.720,-
Areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt DAA 1.635,-
19-2 Ved fradeling av flere tilgrensende tomter samtidig, betales 90 % av satsene t.o.m. den 10 tomten. Deretter 80 % av satsene f.o.m. den 11 tomten
19-3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
0/0 flate, egen teig som tillegges eksisterende eiendom uten oppmålingsforretning 0,-
Dersom det kreves oppmåling beregnes gebyr som i § 19-1 Som § 19-1
19-4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon Som § 19-1
19-5 Etablering av anleggseiendom
Gebyr som for opprettelse av grunneiendom. Gebyret beregnes ut fra anleggseiendommens grunnflate
Areal fra 0 - 2000 m2 34.354,-
Areal fra 2001 m2 - økning pr. påbebygnt DAA 4.236,-
19-6 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått dokumentert tid, se §26
19-7 Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning. Gebyr etter § 19-1 Som § 19-1
19-8 Festegrunn som skal bli grunneiendom
Der det foreligger målebrev av tilfredsstillende kvalitet brukes gebyr for 2 DAA tomt med 50 % reduksjon. Der det er punktfeste eller ikke tilfredsstillende målebrev brukes § 19-1. Ved overgang fra punktfeste til festegrunn med definert areal brukes § 19-1
19-9 Midlertidig utsatt oppmålingsforretning For fradeling av 1 eiendom tas et grunnbeløp + et ekstra gebyr per tomt utover 1. 2.000,- + 500,-/ekstra tomt

§ 20. Avbrudd i oppmålingsforretning eler matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før saken er fullført, saken må avvises, eller saken ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter § 19-1.

§ 21. Grensejustering

§ 21. Grensejustering
Paragraf Tiltak Gebyr
21-1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved grensejustering er regelen at netto avgitt eller tilført areal til involverte matrikkelenheter, ikke kan overstige 5 %, eller maksimalt 0,5 DAA. I tillegg kan ingen enhet avgi brutto areal som i sum overstiger 20 % av enhetens areal før justering.
Areal fra 0 - 250 m2 4.923,-
Areal fra 251 - 500 m2 9.275,-
21-2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3. Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate 14.084,-+ 39 kr/m2

§ 22. Arealoverføring

§ 22. Arealoverføring
Paragraf Tiltak Gebyr
22-1 Grunneiendom, festegrunn og sameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoveføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på Som § 19-1
22-2 Anleggseiendom
Matrikkelenhet skal utgjøre et sammenhengende volum
Areal opp til 500 m2 22.902,- + 39 kr/m2
For areal over dette settes gebyret tilsvarende § 19-1, med et påslag på 30 %
Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate

§ 23. Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning

§ 23. Klarlegging av eksisterende grenser, der grensen tidligere er koordinatbestemt
Paragraf Tiltak Gebyr
23-1 For inntil 2 punkt 4.009,-
23-2 For overskytende grensepunkt, pr. punkt 630,-
23-3 Maksimalt gebyr skal ikke være høyere enn fullt gebyr etter § 19-1

§ 24. Klarlegging av eksisterende grense, der grensen ikke tidligere er koordinatbestem/eller klarlegging av rettigheter

§ 24. Klarlegging av eksisterende grense, der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt
Paragraf Tiltak Gebyr
24-1 For inntil 2 punkt 6.870,-
24-2 For overskytende grensepunkt, pr. punkt 1.717,-
24-3 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, jf. § 26
24-4 Når hele tomten måles opp settes gebyret ikke høyere enn etter § 19-1

 

§ 25 Registrering av privat grenseavtale

Gebyr fastsettes etter medgått tid, jf. § 26.

§ 26. Timepris

For arbeider hvor det ikke passer å bruke faste satser, er timeprisen kr. 1.144,-. Medgått tid rundes oppover til nærmeste time.

§ 27. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes alikevel gebyret.

§ 28. Saker som ikke krever markarbeid

Dersom det ikke er nødvendig med markarbeider, betales gebyr med 50 % av gebyrsatsen i §§ 19-1, 19-6, 21-1 og 21-2.

§ 29. Større landbrukseiendommer

Arbeidet faktureres etter medgått tid, dog minimum gebyr for en tomt på 2 daa.

§ 30. Matrikkeføring for andre

Matrikkelføring for vegvesenet, domstolene og andre, faktureres etter medgått tid. Minimumsgebyr er 25 % av tomt på 2 daa.

§ 31. Sammenslåing av matrikkelenheter er uten gebyr.

§ 32. Vinterforskrift

Tidligere vedtatt vinterforskrift tas inn i regulativet, jf. sak 6/10.

Kapittel 4 .Gebyr for forvaltningsoppgaver etter eierseksjonsloven

§ 33. Seksjonering

§ 33. Seksjonering
Paragraf Tiltak Gebyr
33-1 For seksjonering av inntil 10 seksjoner 5.287,-
33-2 Fra 11 seksjoner, tillegg pr. ny seksjon. Maksimalgebyr 15.000,-: 3 x satsen for 10 seksjoner 529,-
33-3 I saker som krever befaring kommer et tilleggsgebyr 2.643,-
33-4 I tillegg kan det bli aktuelt med gebyrer etter matrikkelloven for uteareal, jf. § 19-1 Se § 19-1

Kapittel 5. Konsesjons- og delingssaker

Gjelder jord- og konsesjonslovsaker i medhold av Forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker §§ 1-5.

§ 34. Konsesjons- og delingssaker

§ 34. Konsesjons- og delingssaker
Paragraf Tiltak Gebyr
34-1 Delingssaker etter jordloven 2.000,-
34-2 Enkle konsesjonssaker 3.000,-
34-3 Øvrige konsesjonssaker 5.000,-
34-4 Der søknad om konsesjon for forskriftseiendommer som sendes inn uoppfordret gis et redusert gebyr 2.250,-
34-5 Der søknad om konsesjon for forskriftseiendommer sendes inn etter utsendt varsel/pålegg 5.000,-

Kapittel 6. Gebyr for kartplott og digitalt grunnlagskart

§ 35. Kartplott og digitalt grunnkart
Paragraf Tiltak Gebyr
35-1 Minimumspris pr. oppdrag 114,-
35-2 I tillegg kommer pris for plott, uavhengig av størrelse 57,-
35-3 Pris pr. oversendelse av digitalt grunnlagskart (gjelder ikke kart ved utarbeidelse av reguleringsplaner) 573,-
35-4 Gebyr pr. tjeneste for generer naboliste og situasjonskart. Pris samsvarer med private tilbygere 161,-/pr. tjeneste