Gebyrer for plan- og byggesaker

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

Paragraf Tiltak
1-1 Betalingsplikt
Alle som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr
1-2 Beregnings- og betalingspunkt
Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt gebyret faktureres, med unntak av saker etter matrikkellove hvor gebyr beregnes etter de satser som gjelder når saken fremmes, jf. matrikkelforskriften § 16
Gebyr for byggesaker kan betales før tillatelse utstedes. Gebyr for plansaker skal være betalt før plan legges ut til offentlig ettersyn. Gebyr for oppmålings- og konsesjonssaker, betales som hovedregel etterskuddsvis
1-3 Regulering av satser
Satsene i regulativet justeres 1. januar hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen
1-4 Søknad om redusert gebyr og klageadgang
Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen fordi regulativet er en forskrift. Iht. forvaltningsloven kan ikke en forskrift fravikes av et forvaltningsorgan, med mindre forskriften eller vedkommende hjemmelslov gir adgang til det, jf. § 40 i forvaltningsloven.
Rådmannen eller den han har gitt fullmakt, kan allikevel redusere gebyr som anses som åpenbart urimelig. Ved tvilstilfeller legges saken fram for behandling i Formannskapet. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke automatisk betalingsfristen.
Søknad om lavere gebyr med henvisning til § 1-4, sendes Enhet for plan- og byggesak. Kommunens avgjørelse etter slik søknad kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Kapittel 2. Gebyr for plan- og byggesaker

Av byggesaksgebyret skal 8 % dekke kostnader med tilsyn.

§2. Reguleringsplaner

For behandling av private forlag til detaljreguleringsplaner betales et grunnbeløp før planen legges ut til offentlig ettersyn. I tillegg betales gebyr pr. godkjente tomt når planen sluttbehandles. For vesentlig endring av plan betales 50 % av grunnbeløpet. For mindre endringer betales 30 % av grunnbeløpet.

Paragraf Tiltak Gebyr
2-1 Grunnbeløp, jf. pbl § 12-3 47.087,-
2-2 Vesentlig endring av plan, jf. pbl § 12-14, første ledd 23.544,-
2-3 Mindre endring av plan, jf. pbl § 12-14, andre ledd 14.127,-
2-4 Beløp pr. godkjente tomt 1.152,-
2-5 Planforslag innsendt av lag/organisasjoner hvor endringen kommer allmennheten til gode 0,-

§ 3. Tomter

Paragraf Tiltak Gebyr
3-1 For fradeling av tomter i uregulert område og i regulert område hvor tomtearrondering ikke fremgår av planen 3.000,-
3-2 For fradeling av tilleggstomter 2.616,-
3-3 Når tomtearrondering er fastsatt i reguleringsplan betales ikke gebyr 0,-
3-4 For salg av kommunal tilleggstomt 29,-, jf. vedtak 2008/2741
3-5 Administrasjonsgebyr for salg av kommunal eiendom eller innløsning av kommunal festetomt 1.517,-

§4. Boliger

Boliger Tiltak Gebyr
4-1 For saksbehandling/tilsyn med eneboliger 12.557,-
4-2 For saksbehandling/tilsyn med eneboliger med hybelleilighet 15.173,-
4-3 For saksbehandling/tilsyn med rekkehus og blokker betales pr. boenhet 9.627,-
4-4 Maks gebyr for behandling av rekkehus/blokker 150.000,-

§ 5. Andre kategorier byggearbeid

Gjelder søknader i medhold av pbl § 21-1, jf. §§ 20-2 til 20-4, som omfatter bruksareal

Paragraf Tiltak Gebyr
Gebyr for alle typer bygg, unntatt næring-, landbruks- og fritidsbygg
5-1 For bruksareal inntil 15 m2 2.000,-
5-2 For bruksareal fra 16 - 50 m2 3.000,-
5-3 For bruksareal fra 51 - 100 m2 4.000,-
5-4 For bruksareal over 100 m2 5.000,-
Gebyr for næringsbygg
5-5 For bruksareal inntil 250 m2 7.500,-
5-6 For bruksareal fra 251 - 400 m2 10.000,-
5-7 For bruksareal fra 501 - 1000 m2 12.500,-
5-8 For bruksareal over 1000 m2 15.000,-
Gebyr for landbruksbygg
5-9 For bruksareal inntil 1000 m2 7.500,-
5-10 For bruksareal over 1000 m2 15.000,-

§ 6. Fritidsboliger

Paragraf Tiltak Gebyr
6-1 For saksbehandling/tilsyn med hytte 15.697,-
6-2 For saksbehandling/tilsyn med utvidelser, anneks, bod/uthus o. l. 7.325,-
6-3 For saksbehandling/tilsyn med lekestuer, toalett o. l. under 5 m2, samt campinghytter inntil 35 m2 4.186,-

§ 7. Søknad om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Paragraf Tiltak Gebyr
7-1 For søknad om igangsettingstillatelse ved rammesøknad (større enn 300 m2 BRA) 1.570,-
7-2 For søknad om midlertidig brukstillatelse (tiltak etter pbl § 20-4 kan unntas) 524,-
7-3 For søknad om ferdigattest (tiltak etter pbl § 20-4 kan unntas) 1.046,-

§ 8. Søknad om skilt

Gjelder søknadspliktig tiltak i medhold av pbl § 20-1, jf. §§ 20-2 til 20-4

Paragraf Tiltak Gebyr
8-1 For enkeltstående skilt som er i samsvar med kommunens skiltbestemmelser 1.046,-
8-2 For større skilt som krever dispensasjon fra skiltbestemmelsene 2.093,-

 § 9. Tekniske installasjoner

Gjelder søknadspliktig tiltak i medhold av pbl § 20-1, jf. §§ 20-2 til 20-4

Paragraf Tiltak Gebyr
9-1 For behandling av mindre tekniske installasjoner 1.046,-
9-2 For behandling av større tekniske installasjoner 2.616,-
9-3 For behandling av større tekniske anlegg som f. eks. båthavner og veianlegg 5.232,-

§ 10. Anrde søknadspliktige tiltak

For andre søknadspliktige tiltak i medhold av pbl §§ 20-1 og 20-4, jf. § 20-2

Paragraf Tiltak Gebyr
10-1 For søknad om riving og bruksendring av mindre tiltak (bod, anneks, mindre tilbygg etc) 2.161,-
For søknad om riving og bruksendring av større tiltak 5.232,-
10-2 For søknad om mindre murer, fyllinger brygger o. l. 1.046,-
For større forstøtningsmurer, utfyllinger, brygger o. l. 2.616,-
10-3 For søknad om andre, små tiltak 1.046,-

§ 11. Endring av søknad

Paragraf Tiltak Gebyr
11-1 Ved behandling av endring av tidligere godkjent søknad 2.093,-
11-2 Ved arealutvidelser betales tilleggsgebyr etter § 5

§ 12. Dispensasjoner

Paragraf Tiltak Gebyr
12-1 For behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet i pbl §§ 1-8 og 11-6 i kommuneplanens arealdel, betales for nybygg/gjenoppføring av bolig/hytte/anneks 7.325,-
12-2 For øvrige behandlinger av søknad om dispensasjon fra forbudet i pbl §§ 1-8 og 11-6, eller fra bestemmelser i kommuneplanens arealdel 4.186,-
12-3 For behandling av søknad om dispensasjon fra område- eller detalsjreguleringsplan 5.232,-
12-4 For behandling av øvrige dispensasjoner fra bestemmelsene i pbl, samt tilhørende forskrifter 3.139,-

§ 13. Behandling av søknader der tillatelse ikke gis, eller ikke kommer til utførelse

Paragraf Tiltak Gebyr
13-1 Ved avslag på dispensasjonssøknader betales gebyr for dispensasjon iht. § 12
13-2 For tiltak der tillatelse er gitt, men ikke kommer til utførelse, tilbakebetales 25 % av saksbehandlingsgebyret (ikke dispensasjonsgebyr)

§ 14. Øvrige bestemmelser

Paragraf Tiltak Gebyr
14-1 Når tidligere tillatelse er foreldet betales 50 % av tidlgere innbetalt gebyr ved innsendelse av fornyet søknad
14-2 Ved vesentlige endringer av foreldet søknad betales fullt gebyr etter gjeldende regelverk ved innsendelse av fornyet søknad
14-3 Ved særlig arbeidskrevende saker kan det sendes regning for dokumentert medgått tid. Timesatsen settes til 1.152,-
14-4 I særlige tilfeller kan kommunen kreve ekstra gebyr for dokumentert sakkyndig bistand

§ 15. Søknad om utslippstillatelse

Gjelder søknader i medhold av kap. 12 og 13 i "Forskrift om begrensning av forurensning", jf. kap. 11

Paragraf Tiltak Gebyr
15-1 For søknader om avløpsanlegg inntil 15 pe (personekvivalenter) 3.139,-
15-2 For søknader om avløpsanlegg mellom 15 og 50 pe 3.925,-
15-3 For søknader om avløpsanlegg over 50 pe i medhold av kap 13 9.941,-

§ 16. Godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn

Paragraf Tiltak Gebyr
16-1 Tiltakskalsse 1 - tiltak av liten vanskelighetsgrad der feil og mangler kan føre til mindre konsekvenser for helse og miljø 1.046,-
16-2 Tiltaksklasse 2 - tiltak av liten vanskelighetsgrad der feil og manglder kan føre til små eller middels store konsekvenser for helse og miljø 2.616,-
16-3 Tiltaksklasse 3 - tiltak av liten vanskelighetsgrad der feil og mangler kan føre til store konsekvenser for helse og miljø 5.232,-

§ 17. Søknader etter havne- og farvannsloven

Paragraf Tiltak Gebyr
17-1 For søknader i tiltaksklasse 1 - mindre midlertidige flytebrygger, utlegging av fortøyningsbøyer m.m. 1.570,-
For søknader i tiltkasklasse 2 - brygger og kaianlegg, permanente flytebrygger, opplag av mindre fartøy m.m. 5.756,-
For søknader i tiltaksklasse 3 - større flytebryggeanlegg, moloer, kabler og rør i sjø, opplag av større fartøyer, vesentlige terrenginngrep i sjø m.m. 8.895,-

§ 18. Innbetaling til kommunalt parkeringsfond

Paragraf Tiltak Gebyr
18-1 Som kompensasjon for manglende parkeringsplass på egen eiendom og/eller fellesareal, betales en engangssum pr. plass, i medhold av pbl § 28-7 og kommuneplanens bestemmelse § 2-7, e 31.422,-

Kapittel 3. Gebyr for kart og oppmåling

§ 19. Etablering av matrikkelenhet og oppmålingsforretning for eks. matrikkelenhet

Paragraf Tiltak Gebyr
19-1 Etablering av grunneiendom og festegrunn
Areal fra 0 - 50 m2 (inkludert punktfeste) 7.000,-
Areal fra 51 - 100 m2 10.464,-
Areal fra 101 - 250 m2 13.080,-
Areal fra 251 - 500 m2 16.742,-
Areal fra 501 - 2000 m2 19.881,-
Areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt DAA 1.570,-
19-2 Ved fradeling av flere tilgrensende tomter samtidig, betales 90 % av satsene t.o.m. den 10 tomten. Deretter 80 % av satsene f.o.m. den 11 tomten
19-3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
0/0 flate, egen teig som tillegges eksisterende eiendom uten oppmålingsforretning 0,-
Dersom det kreves oppmåling beregnes gebyr som i § 19-1 Som § 19-1
19-4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon Som § 19-1
19-5 Etablering av anleggseiendom
Gebyr som for opprettelse av grunneiendom. Gebyret beregnes ut fra anleggseiendommens grunnflate
Areal fra 0 - 2000 m2 31.392,-
Areal fra 2001 m2 - økning pr. påbebygnt DAA 3.872,-
19-6 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått dokumentert tid, se §26
19-7 Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning. Gebyr etter § 19-1 Som § 19-1
19-8 Festegrunn som skal bli grunneiendom
Der det foreligger målebrev av tilfredsstillende kvalitet brukes gebyr for 2 DAA tomt med 50 % reduksjon. Der det er punktfeste eller ikke tilfredsstillende målebrev brukes § 19-1. Ved overgang fra punktfeste til festegrunn med definert areal brukes § 19-1

§ 20. Avbrudd i oppmålingsforretning eler matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før saken er fullført, saken må avvises, eller saken ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter § 19-1.

§ 21. Grensejustering

Paragraf Tiltak Gebyr
21-1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved grensejustering er regelen at netto avgitt eller tilført areal til involverte matrikkelenheter, ikke kan overstige 5 %, eller maksimalt 0,5 DAA. I tillegg kan ingen enhet avgi brutto areal som i sum overstiger 20 % av enhetens areal før justering.
Areal fra 0 - 250 m2 4.499,-
Areal fra 251 - 500 m2 8.476,-
21-2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3. Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate 12.870,- + 36 kr/m2

§ 22. Arealoverføring

Paragraf Tiltak Gebyr
22-1 Grunneiendom, festegrunn og sameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoveføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på Som § 19-1
22-2 Anleggseiendom
Matrikkelenhet skal utgjøre et sammenhengende volum
Areal opp til 500 m2 20.928,- + 36 kr/m2
For areal over dette settes gebyret tilsvarende § 19-1, med et påslag på 30 %
Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate

§ 23. Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning

Paragraf Tiltak Gebyr
23-1 For inntil 2 punkt 3.663,-
23-2 For overskytende grensepunkt, pr. punkt 576,-
23-3 Maksimalt gebyr skal ikke være høyere enn fullt gebyr etter § 19-1

§ 24. Klarlegging av eksisterende grense, der grensen ikke tidligere er koordinatbestem/eller klarlegging av rettigheter

Paragraf Tiltak Gebyr
24-1 For inntil 2 punkt 6.278,-
24-2 For overskytende grensepunkt, pr. punkt 1.570,-
24-3 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, jf. § 26
24-4 Når hele tomten måles opp settes gebyret ikke høyere enn etter § 19-1

 

§ 25 Registrering av privat grenseavtale

Gebyr fastsettes etter medgått tid, jf. § 26.

§ 26. Timepris

For arbeider hvor det ikke passer å bruke faste satser, er timeprisen kr. 1.046,-. Medgått tid rundes oppover til nærmeste time.

§ 27. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes alikevel gebyret.

§ 28. Saker som ikke krever markarbeid

Dersom det ikke er nødvendig med markarbeider, betales gebyr med 50 % av gebyrsatsen i §§ 19-1, 19-6, 21-1 og 21-2.

§ 29. Større landbrukseiendommer

Arbeidet faktureres etter medgått tid, dog minimum gebyr for en tomt på 2 daa.

§ 30. Matrikkeføring for andre

Matrikkelføring for vegvesenet, domstolene og andre, faktureres etter medgått tid. Minimumsgebyr er 25 % av tomt på 2 daa.

§ 31. Sammenslåing av matrikkelenheter er uten gebyr.

§ 32. Vinterforskrift

Tidligere vedtatt vinterforskrift tas inn i regulativet, jf. sak 6/10.

Kapittel 4 .Gebyr for forvaltningsoppgaver etter eierseksjonsloven

§ 33. Seksjonering

Paragraf Tiltak Gebyr
33-1 For seksjonering av inntil 4 seksjoner 7.000,-
33-2 For seksjonering av 5 - 10 seksjoner 10.000,-
33-3 Fra 11 seksjoner, tillegg pr. ny seksjon. Maksimalgebyr er 3 x satsen for 5 - 10 seksjoner 500,-
33-4 I saker som krever befaring kommer et tilleggsgebyr 2.500,-
33-5 I tillegg kan det bli aktuelt med gebyrer etter matrikkelloven for uteareal, jf. § 19-1 Se § 19-1

Kapittel 5. Konsesjons- og delingssaker

Gjelder jord- og konsesjonslovsaker i medhold av Forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker

§ 34. Konsesjons- og delingssaker

Paragraf Tiltak Gebyr
34-1 Delingssaker etter jordloven 2.000,-
34-2 Enkle konsesjonssaker med føring fra delingssak 2.000,-
34-3 Øvrige konsesjonssaker 5.000,-
34-4 Der søknad om konsesjon for forskriftseiendommer som sendes inn uoppfordret gis et redusert gebyr 2.000,-

Kapittel 6. Gebyr for kartplott og digitalt grunnlagskart

Paragraf Tiltak Gebyr
35-1 Minimumspris pr. oppdrag 105,-
35-2 I tillegg kommer pris for plott, uavhengig av størrelse 53,-
35-3 Pris pr. oversendelse av digitalt grunnlagskart (gjelder ikke kart ved utarbeidelse av reguleringsplaner) 524,-