Bruk av kommunal veigrunn

Ved graving i eller ved kommunal vei skal det foreligge en avtale med kommunen.

Slik søker du

For entydig angivelse av gravested ønsker kommunen av det angis adresse og vegreferanse (metrering) som kan finnes på Statens Vegvesen sin kartløsning «Vegkart».

På baksiden av søknadsskjema er det gitt vilkår for graving.

Det er en fordel at det sammen med gravemeldingen ligger en tydelig skisse/kart som viser stedet det skal graves. I prinsippet vil all graving berørt av dette regelverket skje på eller ved veg slik at det må stilles krav om korrekt risikovurdering og arbeidsvarsling.

Søknadsskjema (gravemelding.pdf) (PDF, 30 kB)

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn (PDF, 30 kB)

Ledninger i offentlig veg

Tiltakshaver og veimyndighetens rettigheter og plikter ved graving i offentlig vei er regulert av Veglova §32 og Forskrift om ledninger i offentlig veg. Det er viktig å merke seg at vegmyndigheten ikke tar stilling til eller ansvar for at det er gjort en tilstrekkelig påvisning av ledninger i grunnen, heller ikke kommunens ledninger. Dette behandles eventuelt av kommunens VA-avdeling.

Ved noen spesielle tilfeller vil det være tiltakshavere som har behov for å grave/legge ledninger utenom vei, men fremdeles på kommunens grunn. Her forholder kommunen seg naturligvis ikke til Veglova, men opptrer som grunneier. Det vil si at man fremdeles må ha kommunens tillatelse til graving, men at vilkårene for dette kan avtales i hvert enkelt tilfelle»

"Politiet med hjemmel i §8 i politivedtekt og §9 i vegtrafikkloven kan gi tillatelse til trafikkregulering eller avsperring i forbindelse med bruk av gategrunn til kontainer, stillas, brakker, arrangement eller andre spesielle omstendigheter. Politiet har som et generelt vilkår at grunneier skal gi samtykke, for kommunale veier er kommunen grunneier. Under denne bestemmelsen er det Politiet som stiller krav til gjennomføring av varsling og sperring. Kommunens samtykke kan innhentes på vedlagt skjema, eller ved annen henvendelse til kommunen." 

Dersom man heller vi søke kommunens myndighet på kommunal veg til midlertidig regulering av trafikk med hjemmel i §7 i vegtrafikkloven, må du følge Statens Vegvesen Håndbok N301. Her kreves at søkeren har godkjent kompetanse i Arbeidsvarsling nivå 1. Dersom tiltaket ikke medfører graving, er det opplagt ikke nødvendig med gravetillatelse.

Link til mal/ skjema for arbeidsvarsling kan finnes på hjemmesidene til Statens vegvesen. For tiltak/arbeid på kommunale veier sendes arbeidsvarslingsskjema til kommunen som fatter formelt skiltvedtak. For andre veier sendes arbeidsvarslingsskjema til Arbeidsvarslingskontoret i Aust-Agder (Statens Vegvesen)