Fornyet høring. Reguleringsplan for Risør sentrum

Risør kommune v/Miljø og teknisk utvalg, har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Risør sentrum ut til fornyet offentlig ettersyn (høring) i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven.

Til det forrige planforslaget som lå ute til høring med frist 29.02.20, mottok kommunen innsigelse fra Fylkesutvalget. Det er avklart med fylkeskommunen at planen fremmes på ny høring med endringer fordi dialogmøter med mål om at innsigelsen skulle trekkes, ikke har ført fram.

Reguleringsplanen skal legge til rette for et økt fokus på både bygningsvern og byutvikling. Avgrensning av planområdet er utvidet og inkluderer Indre Havn, i tillegg til mindre utvidelser i ytterkantene. Noen av de større endringene som foreslås omfatter: Tydeligere bestemmelser, utvidede offentlige uteområder, endringer i parkeringsplasser, nedgravde søppelanlegg, mulighet for steinmolo/bølgebryter, enveiskjøring i Torggata, regulering av branngater, mulighet for riving av den gamle bensinstasjonen, etablering av takterrasse på Brygga og endring av brygger innerst i havna. 

Foreslåtte endringer som følge av ny høring fremkommer av de vedlagte dokumentene.

Dokumentene legges også ut til gjennomsyn i skranka på Kommunehuset og Risørhuset. Ved henvendelse til enheten kan dokumenter sendes direkte.

Det vil i høringsperioden bli vurdert om det er behov for ytterligere møter og befaringer i tillegg til de som ble gjennomført i forrige høringsperiode. Innspill til planarbeidet skal fortrinnsvis sendes elektronisk via kommunens innspillsportal. Alternativt kan innspillene sendes til Risør kommune v/Enhet for plan og byggesak, pb. 158, 4952 Risør, eller på e-post: post@risor.kommune.no

Høringsfrist: 22.09.2021

Dokumenter i saken: