Høring - Varsel om oppstart av planarbeid for Tyriveien 15 A - I

Iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven varsles det oppstart av arbeidene med ny detaljreguleringsplan for Tyriveien 15 A - I.

Bakgrunn

Risør kommune er opptatt av å kunne tilby en helhetlig og kostnadseffektiv habiliteringstjeneste for å møte fremtidige behov. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av bygg for habiliteringstjenesten med tilrettelagte boliger, fellesareal og personalbase.

Oppstartbrev med kart kan leses her:

Oppstartsbrev (PDF, 387 kB)

Merknader/innspill

Merknader til varselet sendes til Rambøll Norge AS, Kystveien 2, 4841 Arendal, eller e-post: simon.ludvigsen@ramboll.no.

Frist for å komme med innspill til oppstart av planarbeidet er 15. januar 2021