Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Apalvika

Miljø og teknisk utvalg har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Apalvika ut til høring/offentlig ettersyn i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven

Hovedinnholdet i planforslaget er at eksisterende bebyggelse rives og erstattes med ny bebyggelse med formål fritid. Det reguleres også til småbåthavn og offentlig tilgjengelige arealer langs sjøen i form av badeplasser og brygge.

Planforslag med tilhørende dokumenter kan også leses her:

Merknader og innspill til planarbeidet kan sendes Risør kommune, p.b. 158, 4952 Risør eller på e-post til post@risor.kommune.no.  Frist for innspill er 25.03.2022.