Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Lørdagsheia

Miljø og teknisk utvalg vedtok i sak 21/28, den 7.9.2021 å legge detaljreguleringsplan for Lørdagsheia, gnr. 5, bnr. 5, ut til  offentlig ettersyn iht. § 12-10 i plan- og bygningsloven.

Etter behandlingen i Miljø og teknisk utvalg er planforslaget revidert iht. forutsetningene i vedtaket. Forlag til detaljreguleringsplan legges nå ut til offentlig ettersyn i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven.

Planforslaget omfatter regulering av 26 nye boligtomter bak eksisterende boligfelt i Spirekleiv, samt 45 nye hyttetomter bak eksisterende hyttefelt i Henriks vei.

Kommentarer og merknader kan sendes til Risør kommune v/enhet for plan- og byggesak, pb 158, 4952 Risør, eller epost: post@risor.kommune.no.

Frist for å komme med innspill er satt til fredag 7. januar 2022.

Dokumenter i saken kan leses her:

 1. Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)
 2. Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 72 kB)
 3. Innkomne merknader etter kunngjøringsfasen - offentlige (PDF, 454 kB)
 4. Innkomne merknader etter kunngjøringsfasen - private (PDF, 4 MB)
 5. Oppsummering av kommentarer til innkomne merknader (PDF, 4 MB)
 6. Plankart (PDF, 2 MB)
 7. Planbestemmelser (PDF, 76 kB)
 8. Tiltaksplan (PDF, 418 kB)
 9. Lengdeprofiler (PDF, 107 kB)
 10. Saksutskrift Miljø og teknisk utvalg (PDF, 293 kB)
 11. Referat fra oppstartsmøte (PDF, 655 kB)