Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Barmstangen

Miljø og teknisk utvalg har vedtatt å legge endret reguleringsplan for Barmstangen ut til offentlig ettersyn i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven.

Saken ble først sendt på høring som en mindre endring, men høringsinnspillene fra Agder fylkeskommune og Statsforvalteren innebar at prosessen ble endret til en ordinær planbehandling. Planen sendes derfor ut på offentlig ettersyn nå.

Endringen innebærer flytting av hyttetomter i tidligere godkjent plan, en økning med to hytter og flytting av småbåthavn. Videre er det gjort endringer på parkeringsplasser og veier og det er regulert inn en gangsti ned til badestranda. I dette området åpnes det også for et felles uthusbygg. Planavgrensningen er noe endret fra den forrige planen, men ligger i hovedsak innenfor den eldste reguleringsplanen for eiendommen.

Planforslaget med tilhørende dokumenter, samt politisk vedtak, ligger vedlagt. Dokumentene kan også leses på kommunens hjemmeside her: Kunngjøringer og høringer - Risør kommune (risor.kommune.no).

Merknader og innspill til planarbeidet kan sendes Risør kommune, p.b. 158, 4952 Risør eller på e-post til post@risor.kommune.no.

Frist for innspill er 07.05.2023.

Filer i saken kan leses her: