Offentlig ettersyn. Reguleringsplan for Risør sentrum

Risør kommune v/Miljø- og teknisk utvalg, har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Risør sentrum ut til offentlig ettersyn (høring) i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven. Planen skal erstatte nåværende plan som ble vedtatt i 1991. Den nye planen omfatter et litt større område og har mer omfattende bestemmelser.

Planen skal legge til rette for et økt fokus på både bygningsvern og byutvikling. Avgrensning av planområdet er utvidet og inkluderer Indre Havn, i tillegg til mindre utvidelser i ytterkantene. Noen av de større endringene som foreslås omfatter: Tydeligere bestemmelser, utvidede offentlige uteområder, endringer i parkeringsplasser, nedgravde søppelanlegg, mulighet for steinmolo/bølgebryter, enveiskjøring i Torggata, regulering av branngater, mulighet for riving av den gamle bensinstasjonen, etablering av takterrasse på Brygga og endring av brygger innerst i havna.

Plandokumenter kan sees i lenkene nedenfor. Dokumentene legges også ut til gjennomsyn i skranka på Kommunehuset og Risørhuset. Ved henvendelse til enheten kan dokumenter sendes direkte på e-post.

Møter og mulighet for innspill

Det vil i høringsperioden bli varslet om ulike møter og befaringer. Innspill til planarbeidet skal fortrinnsvis sendes elektronisk via kommunens innspillsportal:  Planinnsyn/Plandialog

TIl info: Det kan komme opp en feilmelding om at planen ikke finnes i kartet. Dette er en teknisk feil, og du kan bare klikke OK for å komme videre. Vi anbefaler å bruke Google Chrome som nettleser, da Explorer ikke har all funksjonalitet. 
 

 

Alternativt kan innspillene sendes til Risør kommune v/Enhet for plan og byggesak, pb. 158, 4952 Risør, eller på e-post: post@risor.kommune.no.  Høringsfrist: 29.02.2020 28.04.2020

Vedlegg: