Varsel om oppstart av planarbeid for Gåseveien

Det varsles om oppstart av detaljreguleringsplan for del av Gåseveien, iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven.

Planområdet ligger mellom Gåseveien i øst, og Tiurveien i vest. Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kart. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for boligbebyggelse mellom to etablerte boligfelt på Ranvik. Planområdet omfatter del av gnr. 14 bnr. 161 og del av gnr. 14 bnr. 214, som eies av Risør kommune. Formannskapet vedtok i møte 20.05.2021, sak 21/37 at Risør Eiendom AS gis opsjon på kjøp av arealet for videre utvikling til boligbebyggelse.

Dokumenter i saken kan leses her:

Frist for å komme med innspill eller merknader er satt til 18.11.2021.

Innspill sendes skriftlig til WSP v/Camilla Trondsen, Fjellgata 6, 4612 Kristiansand, eller e-post: camilla.trondsen.solli@wsp.com. Spørsmål kan rettes til WSP v/Camilla Trondsen, tlf. 911 68 798.