Varsel om oppstart av planarbeid, Heiveien Sør

Det varsels om oppstart av detaljreguleringsplan for Heiveien Sør, iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven.

Planområdet ligger sentralt på Viddefjell i Risør mellom Heiveien og Skauveien i nord, Tyriveien i sør og Rogneveien i sørøst. Området består av skog, fjell og enkelte stier. Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kart. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for boligbebyggelse i et naturlig fortettingsområde på Viddefjell.

Dokumenter i saken kan leses her:

  1. Oppstartsbrev (PDF, 163 kB) 
  2. Planavgrensning (PDF, 587 kB)
  3. Planinitiativ (PDF, 704 kB) 
  4. Referat fra oppstartsmøte (PDF, 349 kB) 
  5. Statsforvalterens sjekkliste  (PDF, 235 kB)
  6. Høringsliste (PDF, 158 kB) 

Frist for å komme med innspill eller merknader er satt til 05.11.2021.

Innspill sendes skriftlig til WSP v/Camilla Trondsen Solli, Fjellgata 6, 4612 Kristiansand, eller e-post: camilla.trondsen.solli@wsp.com. Spørsmål kan rettes til WSP v/Camilla Trondsen Solli, tlf. 911 68 798.