Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Lørdagsheia, gnr. 5, bnr. 5, Sandnes

Det varsles om oppstart av arbeidene med ny detaljreguleringsplan for Lørdagsheia, Sandnes.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ca. 25 tomter for boligbebyggelse, ca. 32 tomter for fritidsbebyggelse, samt arealer for stedbunden næring.

Dokumenter i saken kan leses her:

Frist for å komme med merknader er satt til 30.6.2020.

Merknader skal sendes til Stærk & Co AS v/Ellen M L Sines, Havnegata 1, 4836 Arendal. Kopi av merkander sendes Risør kommune, PB 158, 4952 Risør