Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Det er Risør bystyre som vedtar hvor mange flyktninger (deriblant enslige mindreårige) som skal bosettes i kommunen hvert år etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

I Risør kommune bosettes enslige mindreårige flyktninger i bokollektiv på Vestlandsstykket og andre steder. I tillegg følger vi opp ungdommer som bor i egne leiligheter.

Hvem regnes som enslige mindreårige flyktninger og hva tilbys de i kommunen?

Enslige mindreårige flyktninger kommer til Norge uten foresatte før de fyller 18 år. I Risør kommune får de oppfølging etter vedtak hjemlet i Lov om barnevernstjenester § 3-4., jfr. § 4-4, 2. ledd. Når ungdommene blir 18 år, får de tilbud om å delta i Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger som NAV flyktning koordinerer. Ungdommene kan velge fortsatt å være tilknyttet barnevernstjenesten. Kommunen får refundert driftsutgifter for barnevernstiltaket fra BUFetat (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) inntil den enslige mindreårige fyller 20 år. Flere av ungdommene vi har hatt omsorg for har fylt 20 år og er i jobb eller går på skole uten økonomisk støtte fra Barnevernet.

Vi vil gi tilstrekkelig omsorg og oppfølging slik at den enkelte kan klare seg på egenhånd i samfunnet. Vi har opparbeidet kompetanse for å forstå de enslige mindreårige sin bakgrunn og kultur og samtidig blitt bevisste på hva som kreves av ungdommene i et norsk arbeids- og samfunnsliv. Oppfølging og veiledning gis i forhold til helse, skole, fritid, arbeid, bosituasjon og viktige framtidsvalg. Alle ungdommene går første tiden på norskopplæring og/eller grunnskole på VIRK.

Mål og visjon

Målet med arbeidet vårt er at bosatte enslige mindreårige skal kunne leve et selvstendig voksenliv i Norge. Vi vil være et hjem som til enhver tid gir den enkelte omsorg, trivsel, trygghet og gode lærings- og utviklingsmuligheter.

Vi har nært samarbeid med:

  • Barnevernstjenesten

  • VIRK (voksenopplæringen i Risør kommune)

  • Flyktningtjenesten

  • Helsestasjonen

  • BUFetat

  • IMDi

Vi samarbeider også med:

  • Andre kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger

  • Andre enheter i kommunen

  • Frivillige lag og organisasjoner

Kontaktinformasjon

Signe Garthe
Avdelingsleder
E-post
Mobil 941 35 311