Formannskapet

Formannskapet har ni medlemmer. Formannskapet holder møte en gang i måneden, vanligvis andre torsdag i hver måned. Møtene holdes på kommunehuset og starter normalt kl. 17:00.
Ordfører er møteleder i formannskapet.

Møter

Formannskapets møteplan og saksdokumenter

Møtene streames via Youtube - du finner opptakene her.

Møtene er åpne for publikum.

Medlemmer i formannskapet

Ansvarsområder

 • Økonomioppfølging
 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Overordnet planstrategi
 • Næringsarbeid
 • Informasjon, markedsføring, omdømme
 • Interkommunalt samarbeid
 • Eierskapssaker
 • Formannskapet er kommunens valgstyre jfr. valgloven § 4-1
 • Formannskapet er kommunens klagenemnd, jfr. forvaltningsloven § 28, andre ledd
 • Formannskapet er arbeidsgivers del av administrasjonsutvalget, jfr. kommuneloven § 2 9.2

Formannskapet skal innenfor sine ansvarsområder:

 • Rullere planer og utarbeide eventuelle nye planer
 • Gi høringsuttalelser
 • Innstille til kommunestyret i saker som faller innenfor utvalget sitt ansvarsområde, herunder skattevedtak og økonomisaker som nevnt i kommuneloven § 14-3; økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning.
 • Behandle og avgjøre klager over enkeltvedtak truffet av administrasjonen.

Formannskapet har i tillegg vedtaksmyndighet i saker vedrørende:

 • Grunneierforhold
 • Kjøp av eiendom på inntil kr 2 millioner pr. eiendom. Kommunestyret skal orienteres om kjøpet og godkjenne finansiering dersom beløpet ikke allerede er budsjettert.
 • Oppfølging av kommunens rettssaker
 • Forhandlinger om kommunedirektørens lønn og lederavtale
 • Hastevedtak etter kommuneloven § 11-8
 • Høringsuttalelser som ikke naturlig tilligger en av utvalgene