Miljø- og teknisk utvalg

Miljø- og teknisk utvalg har ni medlemmer. Utvalget har møte en gang i måneden, vanligvis andre onsdag i hver måned. Møtene holdes på kommunehuset parallelt med de øvrige utvalgenes møter. Møtene starter normalt klokken 17:00.
Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Møter

Miljø- og teknisk utvalgs møteplan og saksdokumenter.

Medlemmer i Miljø- og teknisk utvalg

Leder: Sara Sægrov Ruud (V)
Nestleder: Sverre-Tobias Dukene (H)

Ansvarsområder

 • Vann og avløp
 • Havn
 • Trafikk
 • Parkering
 • Kommunale eiendommer
 • Gatenavn
 • Byggesak og oppmåling
 • Bygg, vei, gatelys mv.
 • Renovasjon
 • Konsesjon
 • Klima, miljø- og naturvern
 • Friluftsarealer
 • Jord og skog
 • Fisk og viltstell
 • Brannvern

Miljø- og teknisk utvalg skal innenfor sine ansvarsområder:

 • Rullere planer og utarbeide eventuelle nye planer
 • Gi høringsuttalelser
 • Gi uttalelse til handlingsprogram- og økonomiplan
 • Innstille til kommunestyret i saker som faller innenfor utvalget sitt ansvarsområde
 • Avgjøre plansaker; søknad om igangsetting av planarbeid, utlegging til offentlig ettersyn og vedtak om planprogram og mindre endringer av reguleringsplaner.
 • Oppnevne ett av medlemmene i plan- og byggekomiteen
 • Behandle og avgjøre klager over enkeltvedtak truffet av administrasjonen
 • Drøfte kommunens årsberetning som omhandler de aktuelle sektorene og kommentere denne før behandling i formannskapet.
 • Drøfte aktuelle sektorers årsplaner
 • Holde seg orientert om aktuelle enheters drift og økonomi


Sekretær i utvalget: Heidi Rødven