Styrevervregisteret

For å styrke kommunesektorens omdømme, er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har.  KS' styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, lederes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser. Registeret er gratis og åpent for allmennheten.

Det innhentes automatisk opplysninger om den enkelte folkevalgte eller leder i alle kommuner og fylker - fra Kommuneregisteret, fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund. I tillegg kan personen selv legge inn relevant informasjon om andre roller, verv eller interesser. For kommunalt eide selskaper/foretak kan både eiere og styre vedta å slutte seg til styreregisteret. Dette kan gjøres gjennom styringsdokumenter (eierskapsmeldinger, eierstrategier, vedtekter/selskapsavtaler, styreinstrukser el.l.) eller i vedtak i eierorgan eller styre.

Folkevalgte og ledere i kommunen, fylkeskommunen eller det kommunale selskapet skal være kjent med at deres navn og verv/stilling publiseres i Styrevervregisteret. De vil motta egen e-post med tilgang til å redigere opplysninger i registeret. Det er også mulig for vervinnehavere å logge inn på Styrevervregisteret: Logg inn for vervsinnehavere - Styrevervregisteret

Oversikt over registrerte folkevalgte og ansatte i Risør kommune.

 

Risør kommunes prinsipper for eierstyring

Risør kommune har i sin Eierskapsmelding (PDF, 918 kB) vedtatt prinsipper for godt kommunalt eierskap. Prinsipp nummer 5 lyder: Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper skal registrere seg i styrevervregisteret. Det er den enkelte representants ansvar å sørge for at opplysningene til en hver tid er oppdatert.