Interkommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er en lovpålagt tjeneste for kommuner. Den kan være organisert som egen tjeneste eller som et interkommunalt tjenestetilbud. I Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad er vi organisert som en interkommunal tjeneste, med Risør som vertskommune. 

Hva kan PPT hjelpe med?

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) gir barn og foreldre råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole. 

PPT utreder og gir råd om barns behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (0 -16 år). PPT er også sakkyndig for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område. 

Eksempler på utfordringer som PPT kan hjelpe med

  • Lese- og skrivevansker
  • Lærevansker
  • Matematikkvansker
  • Sosiale og emosjonelle vansker
  • Oppmerksomhet og konsentrasjon
  • Syn- og hørselsvansker
  • Språk og kommunikasjon
  • Skolefravær

For barn under skolepliktig alder gis hjelpen uavhengig av om barnet går i barnehage eller er hjemme.

Elever i videregående skole betjenes av PPT for Agder fylkeskommune

Hvordan få tilbudet?

Hvis du som foresatt eller elev trenger hjelp, kan du henvende deg direkte til vårt kontor eller gjennom barnehagen eller skolen. 

Skjema - Henvisning PPT individ

Skjema - Henvisning PPT voksen

Skjema fylles ut og skal deretter skrives ut og undertegnes. Følg veiledningen på siste side for utskrift. (Søknaden inneholder fortrolig informasjon og må ikke sendes på e-post.)

Skjemaet sendes i posten til: 

PPT for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad
Postboks 158
4952 Risør

For brukere av Public360 sendes henvisningen til organsiasjonsnummer: 975318818.

Her finner en oversikt over skjemaer og rapporter.

Hva koster det?

Alle tjenester ved PPT er gratis.

PPT har taushetsplikt

Opplysninger om barnet eller ungdommen er unntatt offentligheten, og blir ikke gitt videre uten at foreldre har godtatt det. Informasjonen om eleven oppbevares i en egen journal/mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.

Kompetanse- og organisasjonsutvikling

  • Tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov jfr barnehageloven § 19 c.
  • Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov, jfr opplæringsloven § 5-6.

Mer informasjon

På nettsidene til Utdanningsdirektoratet mer informasjon om PPTs system- og individrettede oppgaver.

På nettsidene til Utdanningsdirektoratet (Udir.no) ligger det informasjon om PPT på mange språk.

Informasjon om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning på flere språk

Skole  spesialundervisning - flere språk 
Barnehage - spesialpedagogisk hjelp - flere språk

Har du spørsmål?

PPT for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad
Mobil 95 74 22 51

Besøksadresse
Furumoveien 1
Frydendal

Postadresse
Postboks 158
4952 Risør

E-post
post@risor.kommune.no

Ansatte i PPT