Slik søker du om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning

Det er i hovedsak barnehagen eller skolen som henviser eleven til PPT. De samarbeider med foresatte og kan ikke henvise et barn til PPT uten deres samtykke. Foresatte kan også søke direkte.
 

Gangen i saken

  1. Barnehagen/skolen tar initiativ ifht. bekymring. Pedagogisk leder/kontaktlærer drøfter med styrer/rektor og foreldre. Husk samtykkeerklæring.
  2. Ressursteam vurderer saken og foreslår interne tiltak i barnehage/skole. 
  3. Ressursteam evaluerer igangsatte tiltak i samråd med PPT.
  4. Barnehagen/skolen lager henvisning som sendes til PPT sammen med pedagogisk rapport.
  5. Barnehagen/skolen mottar sakkyndig vurdering fra PPT og fatter på bakgrunn av denne et enkeltvedtak.
  6. Barnehagen/skolen utarbeider IOP, 
  7. Barnehagen/skolen utarbeider årsrapport. 
     

Her finner en oversikt over skjemaer og rapporter.